Články
Právo IT
Sdílet

Právní ochrana databází

5. 5. 2017
3 minuty čtení

Při provozu každého internetového obchodu dochází k vytváření databází. Zejména se může jednat o databáze zboží, včetně fotografií a informací o jednotlivých produktech, o databáze zákazníků, včetně identifikačních údajů zákazníků a informací o jejich uskutečněných nákupech, a o jiné databáze obchodních kontaktů. Obsah zveřejňovaných databází se pak v praxi velmi často stává terčem zájmu konkurenčních subjektů, což může být i důsledkem nízkého právního povědomí v této oblasti. V tomto právním oběžníku se tak budeme věnovat problematice ochrany obsahu databází podrobněji.

Právní úprava regulující ochranu databází je obsažena v autorském zákoně (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) jako tzv. zvláštní právo pořizovatele databáze. Definici databáze obsahuje ustanovení § 88 autorského zákona: „databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření.“ Jak je patrné, databázi zboží i databázi zákazníků je možné pod toto vymezení podřadit. Databáze nemusí, ale může obsahovat prvky chráněné autorským právem (kupříkladu fotografie). Taktéž i veřejně dostupné databáze spadají pod obecné vymezení pojmu databáze dle ustanovení § 88 autorského zákona.

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze upravuje ustanovení § 90 autorského zákona. Odst. 1 tohoto ustanovení uvádí, že „pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.“ Podle odst. 2 se vytěžováním rozumí „trvalý nebo dočasný přepis celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části na jiný podklad, a to jakýmikoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem.“ Jedná se tedy o ty případy, kdy je vytvářena kopie obsahu databáze (nebo části obsahu databáze). Podle odst. 3 tohoto ustanovení se zužitkováním rozumí „jakýkoli způsob zpřístupnění veřejnosti celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části rozšiřováním rozmnoženin, pronájmem, spojením on-line nebo jinými způsoby přenosu.“ Jedná se tedy o ty případy, kdy je obsah databáze zpřístupňován prostřednictvím internetu apod.

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze upravuje ustanovení § 91 autorského zákona, jež stanoví, že „do práva pořizovatele databáze, která byla zpřístupněna jakýmkoli způsobem veřejnosti, nezasahuje oprávněný uživatel, který vytěžuje nebo zužitkovává kvalitativně nebo kvantitativně nepodstatné části obsahu databáze nebo její části, a to k jakémukoli účelu, za podmínky, že tento uživatel databázi užívá běžně a přiměřeně, nikoli systematicky či opakovaně, a bez újmy oprávněných zájmů pořizovatele databáze…“ Na základě tohoto ustanovení je tedy možné využívat části zveřejněných databází, pokud se tak děje za výše uvedených podmínek. Hranice mezi kvalitativně či kvantitativně nepodstatnou částí a kvalitativně či kvantitativně podstatnou částí databáze není a nemůže být stanovena exaktně a tato otázka by tak případně byla předmětem výkladu (v konkrétním sporném případě).

Výše uvedené tedy znamená, že zkopírování či zpřístupnění kvalitativně či kvantitativně podstatné částí databáze bez souhlasu pořizovatele databáze, je protiprávním jednáním. Jak bylo zmiňováno výše, v praxi k tomuto jednání dochází v prostředí internetu poměrně často, a to zejména mezi poskytovateli nejrůznějších katalogů, seznamů podnikatelů apod. V této souvislosti je vhodné připomenout, že ze zásahu do zvláštního práva pořizovatele databáze vyplývají pro poškozený subjekt stejné právní nároky, jako je tomu v případě zásahu do autorského práva. To znamená včetně práva na vydání bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé odměny (za poskytnutí licence k takové databázi). Při oceňování „hodnot“ konkrétních databází (licence k databázi) pro účely soudních sporů jsme se v praxi setkali s poměrně vysokými částkami.

Josef Aujezdský

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 3/2015 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Právo IT

Rozhodnutí ve věci C‑311/18 – Schrems II – předávání osobních údajů do USA

21. 8. 2022

>
Právo IT

Modernizační směrnice – on-line platformy

8. 6. 2022

>