Články
Autorské právo
Sdílet

Proč je výměnná síť s DVD legální

11. 4. 2014
5 minuty čtení

V návaznosti na publikaci glosy Aleše Miklíka “První legální výměnná síť objevena?” proběhla mezi čtenáři Lupy k uvedenému tématu poměrně obsáhlá a zajímavá diskuze. Tento příspěvek by tak měl blíže osvětlit, proč je takovýto způsob „výměny“ děl chráněných autorským zákonem legální a v čem se odlišuje od jiných případů, které již mohou být zásahem do autorského práva.

Pro uchopení celé problematiky je nezbytné rozlišovat mezi jednotlivými způsoby užití díla, tedy mezi jednotlivými způsoby nakládání s dílem, jak jsou specifikovány v autorském zákonu (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Autorský zákon v ustanovení § 13 a násl. příkladmo vyjmenovává a definuje způsoby užití autorských děl – rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování a sdělování veřejnosti. Z hlediska autorskoprávního je tedy podstatný rozdíl např. mezi zhotovováním kopií (rozmnoženin) výtvarného díla v tištěné podobě a mezi zpřístupňováním stejného výtvarného díla veřejnosti prostřednictvím webových stránek. Jedná se o jiný způsob užití stejného díla.

Jak je obecně známo, k legálnímu užití autorského díla může dojít buď se souhlasem vykonavatele majetkových autorských práv k tomuto dílu anebo na základě zákona. Přímo na základě autorského zákona je možné užít dílo kupříkladu v případě tzv. volného užití. Nicméně tento příspěvek se nebude blíže věnovat problematice volného užití, tzn. nebude se věnovat otázkám, v jakém případě a za jakých podmínek je možné zhotovit rozmnoženinu autorského díla pro osobní potřebu. Podrobněji se tématem volného užití autorských děl zabýval např. tento článek. V této souvislosti je také možné upozornit, že níže uvedené informace se nevztahují na počítačové programy (včetně počítačových her). Počítačové programy mají v některých otázkách odlišný právní režim než např. knihy, fotografie, audiovizuální díla (filmy), hudební díla. Právě těmto druhům děl chráněných autorským zákonem (děl, u kterých je možné tzv. volné užití) a nikoliv počítačovým programům je věnován další výklad.

V oblasti distribuce rozmnoženin autorských děl mezi „koncovými“ uživateli je důležitá zejména problematika vyčerpání práv autora ve smyslu § 14 odst. 2 autorského zákona. Toto ustanovení zakotvuje, že prvním prodejem nebo jiným prvním převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem …, je ve vztahu k takovému originálu nebo rozmnoženině díla právo autora na rozšiřování…vyčerpáno; právo na pronájem díla a právo na půjčování díla zůstává nedotčeno. Co to znamená? Pokud nositel práv za výše uvedených podmínek poprvé prodá rozmnoženinu autorského díla (např. na CD –ROM nebo DVD- ROM), ztrácí kontrolu nad dalším rozšiřováním této rozmnoženiny. Rozšiřováním rozmnoženiny díla se dle ustanovení § 14 odst. 1 autorského zákona rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. Konkrétní rozmnoženinu autorského díla v hmotné podobě tak může dále rozšiřovat kdokoliv, kdo ji získá (na území členského státu Evropských společenství nebo jiné smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru).

Co výše uvedené znamená pro koncového uživatele? Znamená to, že pokud si v obchodě zakoupím např. DVD obsahující rozmnoženinu audiovizuálního díla, jsem oprávněn tuto konkrétní rozmnoženinu dále prodat, darovat či směnit. Toto umožňuje kupříkladu fungování bazarů CD či DVD. Nicméně nositeli práv k autorskému dílu zůstávají nadále zachována práva na pronájem a půjčování díla. Tedy i přes to, že se stanu vlastníkem rozmnoženiny audiovizuálního díla, nejsem bez souhlasu nositele práv oprávněn k pronájmu či půjčování této rozmnoženiny.

Pronájmem rozmnoženiny díla se dle ustanovení § 15 autorského zákona rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. Pronájmem rozmnoženin autorských děl se zabývají např. videopůjčovny, které k tomu, aby tuto činnost mohly legálně provozovat, musí mimo jiné získat souhlas nositelů práv k pronájmu jejich děl. V praxi se občas setkáváme s obcházením tohoto ustanovením, kdy někteří podnikatelé fakticky pronajímají rozmnoženiny autorských děl (na základě nejrůznějších právních konstrukcí), aniž by získali příslušná oprávnění od nositelů práv.

Půjčováním rozmnoženiny díla se dle § 16 autorského zákona rozumí zpřístupňování díla ve hmotné podobě zařízením přístupným veřejnosti nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. S půjčováním rozmnoženin autorských děl se můžeme setkat např. v případě knihoven. Z výše uvedené definice však vyplývá, že „půjčování“, ke kterému dochází mimo zařízení přístupné veřejnosti, není užitím ve smyslu autorského zákona. Je tedy v souladu s právem, pokud např. svému kamarádovi zapůjčím svoji rozmnoženinu autorského díla.

Výše uvedená užití autorského díla jsou vždy vázaná na hmotnou podobu rozmnoženiny autorského díla (rozšiřování, pronájem, půjčování) a je nutné je odlišovat od užití díla sdělováním veřejnosti. Podle ustanovení § 18 odst. 1 autorského zákona se sdělováním díla veřejnosti rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově, s tím, že § 18 odst. 2 autorského zákona dále doplňuje, že sdělováním díla veřejnosti je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. Z tohoto vyplývá, že zpřístupňování díla veřejnosti bez souhlasu nositele práv k tomuto dílu, například prostřednictvím webových stránek či prostřednictvím tzv. peer to peer sítí, je zásahem do autorského práva, a to bez ohledu na to, jakým způsobem jsem případně rozmnoženinu díla získal.

V případě, že se bude jednat o zpřístupňování díla v uzavřené počítačové síti, nebude se zřejmě jednat o užití díla sdělováním veřejnosti. Nicméně je nutné pamatovat na to, že v rámci této uzavřené sítě není z právního pohledu možné dalším osobám zpřístupňovat rozmnoženiny díla vytvořené na základě zákonné výjimky pro volné užití. V takovém případě se logicky nejedná o rozmnoženinu pro osobní potřebu a toto jednání by samozřejmě bylo zásahem do autorského práva.

Na závěr je tedy možné shrnout, že v případě, že práva autora ke konkrétní rozmnoženině autorského díla v hmotné podobě jsou vyčerpána, je možné vlastnické právo k této rozmnoženině dále převádět, a to bez dalšího souhlasu nositele práv. Může se tak dít prodejem, darováním či výměnou této rozmnoženiny jiné osobě. Směna „originálních“ DVD je tedy za stávající legislativy v souladu s právem. Stejně tak je možné toto „originální“ DVD zapůjčit třetí osobě (nikoliv pronajmout). Vždy je však nutné přísně odlišovat toto nakládání s rozmnoženinou (kopií) autorského díla v hmotné podobě od sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu. Sdělování díla veřejnosti je jiným způsobem užití a k tomuto užití může dojít pouze se souhlasem nositele práv.

Vstupte

K dalšímu čtení

Autorské právo

Nová regulace odměňování kreativních profesí

28. 1. 2024

>
Autorské právo

Rozhodnutí ESD - Padawan SL vs. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)

11. 4. 2014

>