Články
Právo IT
Sdílet

Uzavírání smluv v prostředí internetu

11. 4. 2014
3 minuty čtení

V praxi se poměrně často setkáváme s dotazy obchodníků i zákazníků, jež přímo souvisejí s problematikou, zdali byla při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu náležitě uzavřena smlouva a v jakém okamžiku. Okamžik uzavření smlouvy je pochopitelně důležitý zejména s ohledem na skutečnost, že od této chvíle je obchodník povinen zákazníku zboží prodat, a to cenu, která byla smluvena (tedy i případech, kdy informační systém obchodníka obsahoval chybu ohledně ceny atd.). Dobrá orientace v této oblasti je pak důležitá také při přípravě koncepce uživatelského rozhraní webového obchodu a při nastavení procesu komunikace se zákazníky.

Na úvod je vhodné zmínit, že níže uvedený výklad se týká pouze případů, kdy je smlouva uzavírána mezi českými subjekty. V tomto oběžníku se pak věnujeme pouze problematice uzavírání smluv podle občanského zákoníku (tedy kupříkladu v případech, kdy se jedná o vztah obchodník - spotřebitel). Kromě obecné úpravy kontraktace v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jež bude podrobněji, nicméně ve zjednodušené podobě, zmiňována níže, upravuje určité odlišnosti pro tuto oblast také obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přičemž zvláštní úprava kontraktace je nově obsažena také v autorském zákoně (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to pro případy, kdy je uzavírána licenční smlouva k nehmotným statkům chráněným autorským zákonem.

Aby došlo k platnému uzavření jakékoliv smlouvy (a obchodníkovi tak vznik nárok na zaplacení kupní ceny) je nutné, aby proces kontraktace vyhovoval zákonným požadavkům. V některých případech je možné se v obchodnické praxi setkat s rozlišováním prodeje zboží „na objednávku“ a „na smlouvu“ apod., nicméně bez ohledu na toto označení se z právního pohledu v každém případě jedná o uzavření (kupní) smlouvy.

Úprava obsažená v občanském zákoníku předpokládá pro řádné uzavření smlouvy splnění následujících podmínek (kumulativně):
a) učinění návrhu na uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více určitým osobám dle ustanovení § 43a odst. 1 občanského zákoníku. Tento krok je nejčastěji realizován zákazníkem tím, že odešle svou objednávku obchodníkovi z uživatelského rozhraní obchodu. Obchodník je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit obdržení této objednávky (viz ustanovení § 53 odst. 5 občanského zákoníku). Toto potvrzení je nutné odlišovat od níže uvedené akceptace návrhu na uzavření smlouvy a je tedy vhodné ho, pokud obchodník nemá zájem na automatickém uzavírání smluv ohledně všech objednávek, také odlišně koncipovat.
b) akceptaci návrhu na uzavření smlouvy druhou stanou dle ustanovení § 43c odst. 1 občanského zákoníku. Tento krok je nejčastěji realizován ze strany obchodníka tím, že odešle zákazníkovi elektronickou poštou zprávu obsahující souhlas obchodníka s prodejem objednaného zboží.
c) doručení akceptace návrhu na uzavření smlouvy zpět navrhovateli dle ustanovení § 43c odst. 2 občanského zákoníku. K řádnému uzavření smlouvy je tedy nutné, aby výše uvedená akceptace obchodníka byla také doručena zpět zákazníkovi. Tímto okamžikem je smlouva pro obě strany závazná s tím, že ze strany zákazníka však může následně dojít k odstoupení od smlouvy dle úpravy spotřebitelských smluv.

Dále je možné v této souvislosti poznamenat, že ve většině případů nejsou smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu písemnými právními úkony. Písemný právní úkon vyžaduje podpis jednající osoby. Z tohoto vyplývá, že s výjimkou úkonů opatřených elektronickým podpisem se bude jednat o neformální smlouvy, jejichž obsah bude nutné dovozovat z obsahu úkonů smluvních stran (z textu objednávek, obchodních podmínek, zpráv zaslaných elektronickou poštou, informací uvedených v uživatelském rozhraní obchodu apod.).

Vstupte

K dalšímu čtení

Právo IT

Rozhodnutí ve věci C‑311/18 – Schrems II – předávání osobních údajů do USA

21. 8. 2022

>
Právo IT

Modernizační směrnice – on-line platformy

8. 6. 2022

>