Právní služby
Registrace ochranných známek

Registrace ochranných známek

Rychlá a cenově výhodná
registrace ochranných známek

Poskytujeme právní služby spojené s registrací a správou ochranných známek včetně rešerší, konzultací, zastupování před příslušnými úřady a řešení sporů. Tyto služby poskytujeme jak v oblasti českých a slovenských národních ochranných známek, tak i v oblasti ochranných známek EU a mezinárodních ochranných známek.

Cena

Cena našich služeb je stanovena smluvně a odráží vždy individuální potřeby klienta a náročnost daného případu. V případě standardní registrace ochranné známky v ČR nebo EU je cena následující:

Registrace ochranné známky v ČR

4 900,- Kč bez DPH (5 929,- Kč včetně DPH) + poplatek Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (viz ceník poplatků ÚPV zde).

Registrace ochranné známky EU

7 900,- Kč bez DPH (9 559,- Kč včetně DPH) + poplatek Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (viz ceník poplatků EUIPO zde).

Součástí registrace ochranné známky prostřednictvím naší advokátní kanceláře je automatické upozornění na blížící se konec platnosti registrace.

Proč využít naše služby

Rychlost

Jsme vám k dispozici ihned prostřednictvím našeho online systému pro právní poradenství eAdvokacie. Váš záměr s námi můžete konzultovat okamžitě. Přihlášku ochranné známky vyhotovíme do několika pracovních dnů.

Spolehlivost

Registrace ochranných známek zajišťujeme od roku 2003 a našim klientům jsme pomohli úspěšně získat desítky ochranných známek. Jsme advokátní kancelář s dlouholetou tradicí. Můžete se u nás spolehnout na důvěrnost a profesionální služby.

Výhodná cena

Cenu našich služeb stanovujeme tak, aby registrace ochranné známky byla dostupná všem typům podnikatelů i neziskových organizací.

Proces registrace ochranné známky

Proces registrace ochranné známky je možné zahájit prostřednictvím našeho systému pro online právní poradenství eAdvokacie, telefonicky na +420 233 375 542, e-mailem na adresu info@mkanosko.cz nebo osobně v naší kanceláři v Praze či Bratislavě.

Krok 1: Výběr označení pro registraci a rešerše

Probereme s vámi váš záměr a potřeby. Provedeme základní rešerši a ověříme možnost registrace vybraného označení.

Krok 2: Vyhotovení přihlášky a její podání

Poté, co si odsouhlasíme rozsah ochranné známky, vyhotovíme na základě vaší plné moci přihlášku k registraci. Následně podáváme u příslušného registrátora (ÚPV, EUIPO, USPTO, WIPO).

Krok 3: Získání ochranné známky

Po podání přihlášky jsme v kontaktu s příslušným úřadem. O průběhu registrace vás průběžně na žádost informujeme. Po úspěšném vyřízení přihlášky se stáváte vlastníkem ochranné známky.

V rámci celého procesu registrace ochranné známky jsme vám k dispozici osobně i online. O všech krocích učiněných v souvislosti s registrací vás vždy předem informujeme.

Odpovědi na časté dotazy

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb a ochraňuje před záměnou konkrétního výrobku/služby s konkurenčním výrobkem/službou. Dle zákona o ochranných známkách jde o jakékoliv označení, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytované vlastníkovi ochranné známky.

Na co vše lze ochrannou známku registrovat?

Ochrannou známkou lze chránit jakoukoliv službu nebo výrobek.

Jaké existují druhy ochranných známek?

V praxi jsou nejčastěji registrovány slovní a obrazové ochranné známky.

Slovní ochranná známka

Je tvořena pouze slovy nebo písmeny v latince, arabskými nebo římskými číslicemi, obvyklými typografickými znaky nebo jejich kombinací. Slovní ochrannou známku musí tvořit alespoň jedno či více slov, která musejí mít rozlišovací způsobilost.

Touto ochrannou známkou je možné chránit název určitého výrobku nebo služby, ale také slogan.

Příklad: Apple, iPhone, slogan společnosti Nike - Just do it

Obrazová (kombinovaná) ochranná známka

Tvoří ji neobvyklé znaky, styly nebo rozvržení, grafické prvky nebo barvy a také obrazové prvky nebo kombinace slovních a obrazových prvků. Touto ochrannou známkou lze chránit především logo společnosti nebo produktu či služby.

Příklad: nakousnuté jablko společnosti Apple

Registraci slovní a obrazové (kombinované) ochranné známky však nelze provést najednou (tedy jednou přihláškou a za jeden správní poplatek).

Co je to rozlišovací způsobilost?

Jedná se především o schopnost individualizovat zboží a služby a jejich poskytovatele. Ze zápisu do rejstříku jsou vyloučena označení druhová, popisná a běžná v obvyklém jazyce, tedy označení, která nejsou schopná odlišit od sebe jednotlivé výrobky a služby podnikatele. Ze zápisu jsou pak vždy vyloučena označení, která jsou v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, která mohou klamat veřejnost, jsou přihlašována pro vína nebo lihoviny, které obsahují zeměpisné označení, aniž by takový zeměpisný původ měly, a která obsahují erby, znaky, emblémy, náboženské symboly atd. Do rejstříku je taktéž vyloučeno zapisovat označení, která jsou shodná s již registrovanou ochrannou známkou, nebo jsou jí podobná a mohlo by tak dojít k záměně.

Jak se označuje to, co je chráněno ochrannou známkou? Musí se to tak označit, aby to bylo chráněno?

Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou symbol – R v kroužku ®, uvádění tohoto symbolu ovšem není povinné, služba či zboží je chráněno i bez jeho uvedení.

Na co mám nárok, když vlastním ochrannou známku?

Výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobkem nebo službou, pro něž je registrována.

V případě zásahu do práva k ochranné známce má její vlastník řadu možností. Kromě tzv. zdržovacích nároků má právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, které získal porušovatel v důsledku ohrožení nebo porušení práva, a přiměřené zadostiučinění, byla-li zásahem do práv způsobena nemajetková újma. Výše této náhrady škody může být stanovena i paušální částkou, nejméně ve výši dvojnásobku licenčního poplatku, který by byl obvyklý při získání licence k užívání práva v době neoprávněného zásahu do něj. Z tohoto vyplývá, že výši způsobené škody nemusí být nutné prokazovat.

Kolik stojí správní poplatky?

V případě českého Úřadu průmyslového vlastnictví je aktuální výše poplatků uvedena zde. Pro představu – přihláška individuální ochranné známky pro tři třídy výrobků nebo služeb je ÚPV zpoplatněna částkou 5 000,- Kč. Za každou další třídu výrobků nebo služeb zaplatíte 500,- Kč. Ochranná známka platí 10 let, obnova individuální ochranné známky stojí 2 500,- Kč.

Jaké podmínky musí být splněny, aby mohla být udělena ochranná známka?

Vždy je vhodné provést rešerši, zda neexistuje podobná ochranná známka. Poté se provede zatřídění dle Niceského třídění výrobků a služeb. Pak už zbývá jen vyplnit přihlášku a tu následně podat k Úřadu průmyslového vlastnictví. Pokud nikdo ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění ochranné známky nepodá proti přihlášce námitky, je ochranná známka platná a je možno začít používat označení registrované ochranné známky ®.

Jak dlouho trvá registrace ochranné známky?

Pokud má přihlašované označení dostatečnou rozlišovací způsobilost a přihláška ochranné známky byla zveřejněna, začíná běžet tříměsíční lhůta pro podání námitek. Jakmile tato lhůta uplyne, aniž by kdokoliv námitku podal, je ochranná známka platná.

Co je to kolektivní ochranná známka?

Kolektivní ochrannou známkou je ochranná známka, která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby od výrobků nebo služeb jiných osob. O zápis kolektivní ochranné známky může požádat právnická osoba, zejména spolek výrobců, producentů, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, který podle příslušných předpisů má právní osobnost a svéprávnost, jakož i právnické osoby veřejného práva. Kolektivní ochranná známka označuje obchodní původ určitých výrobků a služeb a spotřebitele informuje o tom, že výrobce výrobků či poskytovatel služeb náleží k určitému sdružení, které má právo známku užívat. Často se používají k označení výrobků nebo služeb výrobců, kteří mají podobné zájmy.

Jak dlouho platí ochranná známka?

Ochranná známka platí 10 let, následně ji lze opakovaně prodloužit. Pokud vlastník nezažádá o prodloužení, ochranná známka zanikne.

Jak se liší ochranná známka v ČR od EU?

Národní ochranná známka poskytuje ochranu pouze v tom členském státě, ve kterém byla zapsána, zatímco ochranná známka EU uděluje svému majiteli výhradní právo ve všech současných i budoucích členských státech EU.

Získám automaticky ochranu v každém státě EU, pokud si zaregistruji ochrannou známku EU?

Ano, systém ochranných známek Evropské unie sestává z jediného řízení o zápisu, které majiteli uděluje výlučné právo ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Jak mám postupovat, pokud chci chránit svou značku nejen v Evropě, ale také v USA nebo v Asii?

Prostřednictvím naší kanceláře je možné kontaktovat odborníky na danou problematiku i v zemích mimo EU. V oblasti práv k duševnímu vlastnictví ve Spojených státech amerických MKA Nosko úzce spolupracuje s coloradskou advokátní kanceláří Sheridan Ross P.C. Navíc ochranné známky zapsané v České republice nebo EU je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky i do dalších států (viz seznam smluvních států a organizací) na základě Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek.

Mám automaticky nárok na internetovou doménu, když vlastním ochrannou známku na vybraný výraz?

Ne.

Jaká legislativa upravuje ochranné známky na národní a mezinárodní úrovni?

Na národní úrovni je to především zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

Na mezinárodní úrovni je to pak Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek a její Protokol z roku 1989.

Jaký je rozdíl mezi ochrannou známkou a patentem?

Ochranná známka slouží k rozlišení zboží či služby a jejím hlavním cílem je ochrana spotřebitele před záměnou výrobků nebo služeb s konkurenčními výrobky nebo službami.

Patent oproti tomu chrání technické vynálezy a zaručuje ochranu vlastnických práv k vynálezu.

Jak mám postupovat pokud dojde ke zneužití mé ochranné známky?

V takovém případě je nejlepší kontaktovat advokátní kancelář či patentového zástupce.

Jak funguje převod, respektive prodej ochranné známky?

K převodu ochranné známky dochází na základě smlouvy mezi převodcem a nabyvatelem. Změna vlastnictví se následně vyznačí do rejstříku ochranných známek.

Jak funguje licencování (udělení souhlasu s užitím ochranné známky)?

K poskytnutí licence k ochranné známce dochází na základě smlouvy mezi vlastníkem ochranné známky a nabyvatelem licence. Poskytnutí licence k ochranné známce by mělo být následně zapsáno také do rejstříku ochranných známek.