Novinky

Insolvenční zákon

9. 5. 2006
Jedna minuta čtení

Dnešního dne nabývá platnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradí stávající zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. Nový předpis, jenž upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením a proces oddlužení dlužníka, nabude účinnosti dnem 1. července 2007.