Novinky

Nové vymezení pojmu spotřebitel

28. 6. 2010
Jedna minuta čtení

Ve Sbírce zákonů byl publikován nový zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Tento zákon mimo jiné novelizuje zákon o ochraně spotřebitele a ustanovení občanského zákoníku ohledně tzv. spotřebitelských smluv. Nejdůležitější změnou je zavedení nové definice spotřebitele do českého právního řádu. Nový předpis sjednocuje úpravu v obou výše uvedených zákonech, přičemž spotřebitele nově vymezuje jako „fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Od účinnosti nového zákona, jež nastane 1. srpna 2010, tak bude nepochybné, že spotřebitelem se pro účely výše uvedených zákonů rozumí výhradně fyzická osoba. Zúžení pojmu spotřebitel pouze na fyzické osoby věrněji odráží stávající komunitární úpravu a mělo by přispět k odstranění v praxi někdy problematických situací.