Novinky

Novela AML přináší nové povinnosti pro developery a makléře

24. 2. 2021
Jedna minuta čtení

Rozsáhlá novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), jež nabyla účinnosti v lednu 2021, přináší mimo jiné také rozšíření okruhu povinných osob o realitní zprostředkovatele a realitní developery.

Všechny v AML zákoně uvedené osoby pak mají v souladu s ustanovením § 21 a násl. povinnost do 60 dní ode dne účinnosti výše uvedené novely – tedy do 2. března 2021 následující povinnosti:

  • povinnost sdělit Finančnímu analytickému úřadu tzv. kontaktní osobu dle ustanovení § 22 AML zákona, a povinnost určit tzv. pověřenou osobu dle ustanovení § 22a AML zákona a
  • povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem a písemné hodnocení rizik dle ustanovení § 22a AML zákona. Pro úplnost doplňujeme, že pokud povinná osoba v oblastech činnosti podléhajících působnosti tohoto zákona nezaměstnává další osoby ani pro ni nejsou další osoby činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, tak není nutné vypracovávat ani jeden z dokumentů.

Kromě výše uvedených povinností musí povinné osoby také pravidelně školit své zaměstnance v oblasti AML problematiky.