Novinky

Novela občanského a obchodního zákoníku

9. 11. 2004
Jedna minuta čtení

Zákon č. 554/2004Sb., který byl dnešního dne vyhlášen ve Sbírce zákonů, novelizuje (kromě dalších právních předpisů) občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) a obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.). Mezi významné změny v občanském zákoníku patří úprava správce dědictví (§ 480a až § 480e). Ze změn provedených v obchodním zákoníku upozorňujeme na skutečnost, že při zápisu zahraničních fyzických osob, které jsou státními příslušníky členských států EU či jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor, do funkce statutárního orgánu společnosti již nebude třeba předkládat doklad o povolení k pobytu v České republice. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.