Novinky

Novela OSŘ a exekučního řádu

31. 10. 2012
Jedna minuta čtení

Byla přijata novela zákona č. 120/2011 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, která nabude účinnosti dne 1.1.2013. Tato novela přinese několik změn, zejména v regulaci vymáhání pohledávek.

Dochází k posílení ochrany dlužníka, k přesunutí velké agendy v oblasti vymáhání pohledávek, přiznaných v rámci nalézacího řízení, na soudní exekutory a s tím i k větší regulaci činnosti exekutorů. Jednu z nejvýraznějších novinek představuje zavedení povinnosti tzv. předžalobní výzvy. Podle dosavadní úpravy nemá věřitel povinnost informovat dlužníka o tom, že chce uplatnit svůj nárok soudní cestou. Výzva musí být odeslána dlužníkovi nejméně 7 dnů před podáním žaloby. Nesplnění této povinnosti nemá za následek nepřiznání práva věřiteli, ale vede k nepřiznání náhrady nákladů řízení.

Nová úprava dále zrušuje dvoukolejnost vymáhání pohledávek, a to vypuštěním soudního nařizování exekucí. Nově tak bude možné soudní výkon rozhodnutí nařídit pouze u vymezených druhů pohledávek, a to zejména u věcí týkajících se nezletilých dětí. Tímto by mělo dojít k odlehčení pro soudy a zároveň ke zrychlení exekučního řízení, které bude ve většině případů vedeno exekutorem.