Novinky

Nový stavební zákon a zákon o vyvlastnění

11. 5. 2006
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který s účinností od 1.1.2007 nahradí stávající předpis stejného názvu (zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V souvislosti se stavebním zákonem byl přijat také zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), který taktéž vstoupí v účinnost dne 1.1.2007.