Novinky

Nový zákoník práce

7. 6. 2006
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který s účinností od 1.1.2007 nahradí stávající zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Na pracovněprávní vztahy nebude možno ani nadále občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) subsidiárně aplikovat, nýbrž ustanovení občanského zákoníku se použijí jen tehdy, jestliže to zákoník práce výslovně stanoví.