Novinky

Směrnice o právech spotřebitelů

5. 7. 2011
Jedna minuta čtení

Evropský parlament se vyslovil kladně k návrhu nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů. Od původního návrhu Evropské komise, jenž byl předložen již v roce 2008, se znění směrnice přijaté Evropským parlamentem značně liší. Nová směrnice o právech spotřebitelů zcela ruší a nahrazuje dvě dřívější směrnice, jež se vztahovaly k problematice internetového prodeje či distančních smluv, a dvě další směrnice pak novelizuje. Zrušena a nahrazena je směrnice Rady 85/577/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Novelizovány jsou směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží.