Novinky

ÚS k poplatku za řízení o náhradu vůči ČR

28. 5. 2019
3 minuty čtení

Ústavní soud rozhodl ve věci úhrady soudního poplatku za podání odvolání v řízení o náhradu škody proti státu ve prospěch klienta naší kanceláře.

Sazebník soudních poplatků upravuje poplatek za podání žaloby o náhradu škody vůči státu ve výši dva tisíce korun. Poplatek za odvolání však výslovně neupravuje. Obecné soudy tento problém „vyřešily“ tak, že za podání odvolání vyměřovaly poplatek podle obecných ustanovení, tedy ve výši pěti procent z žalované částky. Takovou praxi minulý týden jednoznačně odmítl Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 1415/18 .

Dnešního Ústavní soud na rozhodnutí z minulého týdne navázal a ve věci sp. zn. IV. ÚS 3283/18 rozhodl tak, že „Jde-li tedy o uplatnění poplatkové povinnosti rovněž pro řízení odvolací, jeví se závěry obecných soudů v nyní posuzované věci jako excesivní, neboť je zřejmé, že vyměření soudního poplatku za odvolání podle hodnoty předmětu sporu (pro které nota bene není v zákoně opora) oproti soudnímu poplatku za zahájení řízení s ohledem na možný až „odstrašující“ účinek se jeví již samo o sobě jako extrémní a neodpovídá zjevnému úmyslu zákonodárce vyjádřenému v samotném textu novelizovaného zákona… V kontextu ústavně zaručeného práva na přístup k soudu je proto třeba učinit závěr, že nevyplývá-li z textu zákona zpoplatnění odvolání v řízeních o žalobách proti státu na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci, jde o návrh nezpoplatněný, a to proto, že tuto povinnost zákonodárce zcela jasně, určitě a srozumitelně nevyjádřil.“

Zástupce stěžovatele, advokát Petr Kočí k nálezu uvedl: „Proces uplatnění náhrady škody po státu za jeho nesprávný postup je sám o sobě pro poškozeného náročný, zdlouhavý a nákladný. Dosavadní ustálený výklad obecných soudů, že odvolání není od poplatku osvobozeno, ale že se poplatek vyměří dle obecných ustanovení, postavení poškozeného ještě více ztěžoval. Jsme proto rádi, že Ústavní soud tuto nesprávnou praxi soudů dnes napravil“.

V konkrétním případě šlo o nárok pana P.T., proti kterému bylo neoprávněně vedeno trestní řízení, a to po mimořádně dlouhou dobu šesti a půl roku (2007 –2013), z toho částečně vazebně. I když byl pan P.T. zcela zproštěn obžaloby, do dnešního dne nebylo o celém jeho nároku na náhradu újmy rozhodnuto. Za podání odvolání byl poškozenému chybně vyměřen soudní poplatek ve výši 78.088,- Kč, tento byl následně soudem snížen na 21.593,- Kč. Poplatek v této výši poškozený musel zaplatit, aby nedošlo k zastavení řízení. Proti jeho výši se však nadále – úspěšně – bránil podanou ústavní stížností, o které bylo dnes rozhodnuto tak, že soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a 4 ve spojení s čl. 2 odst. 2 a čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.