Novinky

Zákon o obětech trestných činů

10. 9. 2013
2 minuty čtení

Od 1. srpna 2013 nabyl již zcela účinnosti nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento zákon včlenil do trestního řádu zásadu, že orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit poškozenému plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona vhodným způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků. Orgány činné v trestním řízení musí vést řízení s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti. Zákon je koncipován tak, aby byla co nejvíce šetřena práva obětí a aby celý průběh trestního řízení měl na oběti pokud možno nejmenší dopad.

Mezi novinky patří například možnost mít svého důvěrníka při výslechu či podání vysvětlení, možnost vybrat si pohlaví vyšetřovatele při výslechu či podání vysvětlení, možnost prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život a větší informovanost o pohybu pachatele po pravomocném odsouzení. V souvislosti s výslechem jsou zavedena nová pravidla, například nutnost zachovávat zvlášť šetrný a ohleduplný způsob kladení otázek a otázky týkající se intimní oblasti lze klást pouze tehdy, je-li to nezbytné pro vyšetřování. Nově je také zaveden pojem “zvlášť zranitelná oběť”, čímž je myšleno například dítě do 18 let, oběť trestného činu obchodování s lidmi, oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením ad. Zvlášť zranitelná oběť má zaručeno nejvýše šetrné zacházení v průběhu celého trestního řízení. Mezi další výrazné změny patří zavedení předběžných opatření do trestního řízení. Předběžným opatřením lze zakázat styk s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě, zákaz vycestování do zahraničí, zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými osobami atd.