Novinky

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

26. 5. 2006
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl vyhlášen zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), který zapracovává do našeho právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES o vymáhání práv z duševního vlastnictví. Tento zákon upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Vymáhat práva podle tohoto zákona je oprávněn zejména vlastník či majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví či osoba oprávněná užívat práva (např. nabyvatel licence). Oprávněné osoby mohou požadovat od určitých třetích osob informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo, a dále se mohou domáhat u soudu mimo jiné, aby se porušovatel zdržel závadného jednání a následky porušení nebo ohrožení práva byly odstraněny. Předpis nabývá účinnosti dnem svého vyhlášení s výjimkou ustanovení upravujících příslušnost Městského soudu v Praze, která nabývají účinnosti až dnem 1.1.2008.