Novinky

Změna věcné příslušnosti soudů v obchodních věcech

8. 10. 2013
Jedna minuta čtení

Novelou č. 293/2013 Sb. dochází s účinností od 1.1.2014 mimo jiné ke změně věcné příslušnosti u obchodních sporů, v nichž uplatněný nárok na peněžité plnění převyšuje částku 100 tisíc korun. Tyto spory v současnosti řeší v prvním stupni krajský soud. Současná úprava přináší úskalí v případě, kdy jsou u soudu uplatňovány jednotlivé nároky, které jsou v částce pod stanovenou hranici, ale v součtu tuto hranici převyšují. Dalším sporným případem jsou např. pohledávky, kdy jednotlivě všechny překračují hranici100 tisíc korun, pouze jedna z nich nikoli. Zejména ve druhém případě do dnešního dne není judikatura ustálena, což komplikuje výše uvedené soudní spory a značně prodlužuje délku řízení o fázi, kdy o věcné příslušnosti rozhoduje vrchní soud.

Nově budou i spory, v nichž uplatněný nárok na peněžité plnění převyšuje částku 100 tisíc korun, řešeny v prvním stupni před okresním soudem jako věcně příslušným. Za touto změnou stojí zejména zrušení obchodního zákoníku ke dni 1.1.2014 a podřazení úpravy obchodních vztahů pod nový občanský zákoník, čímž se ruší dvojkolejnost hmotného práva obchodního a občanského. Novelu je možné stáhnout zde.