Novinky

Změna zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostoru

21. 9. 2005
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byla ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2005 Sb. publikována novela zákona, kterou se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. Došlo k zpřesnění některých pojmů a uvedení do souladu úpravy nájmu nebytových prostor s obecnou úpravou nájmu provedenou v občanském zákoníku. Nové vymezení předmětu nájmu umožňuje zahrnout do výčtu nebytových prostor i společné prostory domu.