Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Daňové aspekty spotřebitelských soutěží

11. 4. 2014
3 minuty čtení

V návaznosti na předchozí oběžník, kdy jsme se věnovali právním aspektům pořádání spotřebitelských (marketingových) soutěží, jsme připravili základní informace také k souvisejícím otázkám daňovým. Níže vycházíme z předpokladu, že marketingové soutěže se účastní pouze fyzické osoby.

Příjem (výhra) z marketingové soutěže je předmětem daně z příjmů, ať se jedná o příjem peněžitý, či nepeněžitý. Takový příjem je od daně osvobozen, pokud výše jednotlivé výhry nepřesáhne 10.000,-Kč. Je přitom nerozhodné, zda se jedná o výhru peněžitou či nepeněžitou.

Pokud hodnota výhry překročí částku 10.000,- Kč, jedná se o zdanitelný příjem, který podléhá srážkové dani ve výši 15 %. Základem daně je vyplácená částka, pokud je výhra peněžitá, nebo cena stanovená podle zákona o oceňování majetku v případě nepeněžité výhry (jedná se tedy o cenu včetně DPH). Daň je povinen srazit a odvést místně příslušnému finančnímu úřadu plátce příjmu, tedy osoba, která na vlastní náklad vyplácí výherci výhru. Jelikož v případě nepeněžitého příjmu (výhry) nelze fakticky daň srazit, je zaplacení této daně plátcem za poplatníka (tedy vedle vyplacení nepeněžité výhry výherci uhradí plátce ze svých zdrojů i daň, která z dané výhry měla být sražena) uznáváno jako daňový náklad.

Daň je plátce povinen srazit v okamžiku výplaty výhry výherci a do konce následujícího kalendářního měsíce je povinen ji odvést svému místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud nesplní svou povinnost provést srážku daně, bude na něm tato daň vymáhána jako jeho daňový dluh. Se samotnou srážkou ani odvodem daně není spojena povinnost předkládat daňové přiznání či hlášení, ledaže by výhra byla vyplácena nerezidentovi. Do konce února následujícího kalendářního roku je však plátce povinen zahrnout tuto srážkovou daň do vyúčtování srážkové daně a podat příslušné hlášení místně příslušnému finančnímu úřadu.

Podnikatelé se často dotazují na možnost přenést povinnost odvést srážkovou daň na pořádající reklamní agenturu. Přenos veřejnoprávní povinnosti však není možný. Lze ovšem postupovat tak, aby reklamní agentura byla plátcem tohoto příjmu a potom by jí vznikla povinnost provést srážku a splnit související daňové povinnosti. Rozhodující tedy je, kdo bude příjem (výhru) vyplácet na vrub vlastních nákladů. Jestliže tedy bude výhru na základě smlouvy povinna vyplatit agentura a ona bude převádět své vlastnické právo k věcné ceně na výherce, bude považována za plátce příjmu a jí také vznikne povinnost srazit a odvést příslušnou daň. Je však nutné, aby příjem vyplácela vlastním jménem, na vlastní náklad, nikoli aby tak činila za objednatele marketingové soutěže. Pokud tedy výhry poskytne objednatel (pořadatel) soutěže a reklamní agentura je pouze předá, vyplácí je objednatel prostřednictvím reklamní agentury a objednatel bude považován za plátce daně.

Lze shrnout, že z hlediska zdanění výher daní z příjmů se postupuje obdobně jako při zdanění příjmu ze závislé činnosti srážkovou daní a vyúčtování se provádí společně v jednom formuláři.

Z hlediska daně z přidané hodnoty je nutno odvést v souvislosti s výplatou nepeněžitých výher i příslušnou DPH, pokud byl u výher při jejich pořízení uplatněn nárok na odpočet. Pokud nárok na odpočet uplatněn nebyl, není třeba dodaňovat, neboť se jedná o bezúplatné plnění.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Nová regulace zprostředkovatelských platforem

28. 6. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>