Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Finanční arbitr – základní informace

advokát
11. 4. 2014
3 minuty čtení

Většina finančních transakcí se v současné době odehrává bezhotovostní formou, platebními kartami nebo převody za pomoci internetového nebo mobilního bankovnictví. I vzhledem k technické náročnosti těchto operací dochází v praxi k nejrůznějším problémům (banka provede platbu bez autorizace klienta, banka špatně provede inkasní platbu, vznikne spor mezi obchodníkem a bankou o zneužití odcizené platební karty apod.). Rozmach bezhotovostních transakcí a bankovních operací byl příčinou, aby podle vzoru ostatních zemí Evropské unie vznikl i v České republice institut tzv. finančního arbitra, jehož úkolem je řešit s tímto spojené spory. Cílem tohoto oběžníku je tak nastínit funkci a pravomoci finančního arbitra, přičemž bude také zmíněno, s jakými problémy se lze na finančního arbitra obracet, jak postupovat v případě, že klient peněžního ústavu chce podat návrh na zahájení řízení a jak probíhá samotné řízení.

Finanční arbitr je relativně novou státní institucí, jejímž úkolem je levně a rychle rozhodovat spory mezi finančními institucemi (bankami a družstevními záložnami) a jejich klienty. Na konci roku 2010 schválila vláda novelu zákona o finančním arbitrovi, která značně zvyšuje jeho pravomoci. Finanční arbitr, pokud bude novela zákona v legislativním procesu schválena, bude od července roku 2011 rozhodovat také spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování.

Momentálně je finanční arbitr příslušný především řešit spory, které vznikají při převodech peněžních prostředků, při opravném zúčtování a při použití inkasní formy placení na území České republiky nepřesahující hodnotu 50 000 €. Finanční arbitr také rozhoduje spory mezi osobami vydávajícími elektronické platební prostředky a držiteli těchto platebních prostředků. Finanční arbitr může rozhodovat pouze spory, ke kterým by byl místně příslušný český soud. Finanční arbitr naopak nerozhoduje spory týkající se stavebního spoření, hypoték, leasingu a pojištění.

Řízení u finančního arbitra lze zahájit pouze na návrh. Navrhovatelem může být pouze klient finanční instituce, nikdy finanční instituce sama o sobě. Před podáním návrhu je nutné, aby se klient pokusil svůj spor s finanční institucí vyřešit nejdřív sám. V případě, že se mu to nepodaří, může podat návrh k finančnímu arbitrovi. Návrh musí obsahovat určité stanovené náležitosti. Povinně to musí být: označení účastníků řízení (jeho jméno, bydliště, datum narození a označení instituce), doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě, vylíčení rozhodných skutečností, označení důkazů, označení čeho se navrhovatel domáhá, prohlášení že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu, datum a podpis navrhovatele. Návrh je také možno podat na formuláři, který lze najít na internetových stránkách finančního arbitra. Na finančního arbitra se lze také obrátit s dotazem, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím jeho webových stránek.

Po zahájení řízení finanční arbitr přezkoumá, zda jsou splněny všechny zákonné náležitosti, v případě, že ano, začne s prováděním důkazů. Jakmile finanční arbitr provede všechny důkazy, dá možnost všem účastníkům se k celé věci vyjádřit a poté rozhodne nálezem. Proti nálezu lze do 15 dnů od doručení podat námitky, o nichž znovu rozhodne finanční arbitr. Není-li přesto navrhovatel s výsledkem řešení svého sporu s institucí u finančního arbitra spokojen, může svá práva uplatnit u soudu. Řízení u finančního arbitra je relativně rychlé, průměrná doba vyřešení jednoho případu je kolem 60 dní. Náklady řízení si hradí každý z účastníků sám bez ohledu na úspěch ve věci.

Finanční arbitr by tak měl teoreticky fungovat jako rychlá, méně formální a efektivní možnost řešení sporu mezi klientem a jeho finanční institucí. Lze očekávat, že v budoucnu se jeho pravomoc v řešení finančních sporů ještě zvýší.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>