Články
Občanské právo
Sdílet

Formulář pro odstoupení od smlouvy dle NOZ

advokátka
3. 4. 2015
3 minuty čtení

V minulém oběžníku jsme se zabývali lhůtou pro dodání zboží obchodníkem vycházející ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů (dále jen „směrnice“), přičemž i tento oběžník bude věnován další „novince“ zavedené touto směrnicí. Konkrétně se budeme zabývat právní úpravou formuláře pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, která je implementována i do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“), a bude jistě často v rámci internetového obchodování prakticky využívána.

Směrnice ukládá obchodníkovi před uzavřením smlouvy povinnost poskytnout spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem informace vypočtené v jejím čl. 6 odst. 1. Na rozdíl od předchozí úpravy mezi tyto informace patří dle čl. 6 odst. 1 písm. h) v případě možnosti odstoupení od smlouvy také podmínky, lhůty a postupy pro jeho uplatnění, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze 1 části B směrnice. Obdobná povinnost je taktéž stanovena v novém občanském zákoníku v ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f), a to tak, že pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, je obchodník povinen sdělit spotřebiteli v dodatečném předstihu podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Tento prováděcí předpis nebyl zatím vydán.

Jak jsme již avizovali u odstoupení od smlouvy upraveném v ustanovení § 1829 a následujících nového občanského zákoníku, činí i nadále standardní lhůta pro toto odstoupení čtrnáct dnů, jež v případě kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží. Nebyl-li však spotřebitel obchodníkem náležitě poučen o právu od smlouvy odstoupit, včetně náležitého poskytnutí formuláře pro odstoupení, v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f) nového občanského zákoníku rozebraným výše, prodlužuje se lhůta, kdy může spotřebitel od smlouvy odstoupit, o jeden rok a činí tedy jeden rok a čtrnáct dní ode dne počátku běhu lhůty. V případě, že je spotřebitel poučen o právu odstoupení dodatečně v průběhu této lhůty, běží mu čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Význam uvedeného formuláře bude tedy pro praxi značný.

Co se týče způsobu odstoupení, může spotřebitel využít vzorový formulář, který mu byl poskytnut obchodníkem. Není k tomu však povinen a i nadále bude moci spotřebitel činit tento úkon zcela bezformálně. Jestliže se spotřebitel rozhodne formulář nevyužít, může odstoupení učinit jakýmkoli jiným jednoznačným prohlášením o svém odstoupení vůči obchodníkovi. Další novou povinností je, že pokud je spotřebiteli umožněno odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře na internetových stránkách obchodníka, musí mu být obchodníkem bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrzeno jeho přijetí. Po nabytí účinnosti nové právní úpravy bude tedy v zájmu obchodníka, aby byla informační povinnost vůči spotřebiteli řádně dodržována (včetně poskytování formuláře) a předešlo se tak zbytečnému prodlužování lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy.

Barbora Chvalinová

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 6/2013 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>