Články
Občanské právo
Sdílet

Informační povinnosti internetového obchodníka (před uzavřením smlouvy)

S prodejem zboží a služeb na internetu je spojena řada informačních povinností, které by měl obchodník vůči spotřebiteli v průběhu celé transakce splnit. V tomto právním oběžníku se stručně zabýváme připomenutím některých informačních povinností, jež by měly být ze strany obchodníka splněny ještě před uzavřením samotné smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností upozorňujeme, že tento výčet není vyčerpávající, přičemž existence některých informačních povinností se odvíjí také od charakteru konkrétního produktu, který obchodník prodává či zprostředkovává.

Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zakotvuje obecně, jaké informace mají být obecně spotřebiteli poskytnuty před uzavřením smlouvy prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (tedy například při uzavření smlouvy prostřednictvím internetu). Ustanovení § 53 odst. 4 občanského zákoníku konkrétně uvádí, že před uzavřením smlouvy tímto způsobem musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem poskytnuty zejména následující informace:
a) obchodní firma nebo jméno a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby…, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
e) náklady na dodání,
f) způsob platby, dodání nebo plnění,
g) poučení o právu na odstoupení,
h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
i)doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Je zřejmé, že výše uvedený legislativní výčet je poměrně nesourodý a že rozumná interpretace některých ustanovení může být skutečně obtížná. K tomuto nežádoucímu stavu došlo v důsledku nevhodné implementace předpisů Evropských společenství do českého práva. Nicméně s nesplněním informačních povinností ze strany obchodníka je spojena poměrně citelná soukromoprávní „sankce“. V případě, že obchodník informační povinnosti v uvedeném rozsahu nesplní, dojde v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku k prodloužení lhůty, ve které může spotřebitel odstoupit od smlouvy „bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce“, ze 14 dnů na 3 měsíce.

Další zákonné povinnosti související s nabízením zboží obchodníkem jsou zakotveny v zákoně o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se budeme případně věnovat v některém z pozdějších právních oběžníků.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>