Články
Ostatní
Sdílet

Legislativní novinky - Nový zákon o spotřebitelských úvěrech

Partner
11. 4. 2014
3 minuty čtení

Jak známo, problematika poskytování spotřebitelských úvěrů a půjček úzce souvisí s prodejem zboží prostřednictvím internetu, přičemž její význam stále roste. Od 1. ledna 2011 vstoupí v účinnost nový zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který zcela nahradí současnou právní úpravu danou zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. I tento nový zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje práva a povinnosti související půjčkou, úvěrem, odloženou platbou nebo jinou obdobnou finanční službou poskytovanou (nebo přislíbenou) spotřebiteli věřitelem. Celkově dochází ke zvýšení ochrany zájemců o spotřebitelské úvěry.

V případě, že jde o spotřebitelský úvěr, stanoví zákon pro věřitele mnohé povinnosti, zejména následující:

a) informační povinnost
- jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat informace uvedené v příloze č. 1 zákonu (příloha uvádí položky pod písmeny a) – g), o kterých musí být spotřebitel informován, např. roční procentní sazba nákladů, úroková sazba, údaje o veškerých poplatcích, výše úvěru, celková výše úvěru, výše splátek,…),
- věřitel musí poskytnout s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy další informace. Tyto informace poskytne věřitel spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Rozsah povinností je uveden v příloze č. 2 zákona (písm. a) – s). Informační povinnost je možné splnit předložením zvláštního formuláře, který je rovněž uveden v příloze zákona (příloha č. 6). Zákon obsahuje výjimku pro případ, že je úvěr sjednáván na žádost spotřebitele prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, které neumožňují poskytnutí předsmluvních informací výše uvedeným způsobem – v tomto případě je věřitel povinen poskytnout informace bezprostředně po uzavření smlouvy o úvěru,
- věřitel je dále povinen poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležitým vysvětlením se rozumí především vysvětlení předsmluvních informací, včetně důsledků prodlení, a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na spotřebitele,

b) povinnost písemné forma
- smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vyžaduje písemnou formu, - jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet spotřebitel v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

c) posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr
- věřitel před uzavřením smlouvy je povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a to na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele, a je-li to nezbytné, nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Spotřebitel poskytne věřiteli na jeho žádost úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr.

Neobsahuje-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, veškeré nutné informace a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

Spotřebitel tedy dostává možnost na základě poskytnutých informací posoudit, zda návrh smlouvy o úvěru odpovídá nejen jeho potřebám, ale rovněž jeho finančním možnostem. Zákon se nevztahuje na úvěry poskytnuté na bydlení (pokud je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti), jejichž účelem je nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti, dále na úvěry poskytnuté bez úroku nebo jakékoli úplaty či na úvěr s celkovou výší nižší než 5.000 Kč nebo vyšší než 1.880.000 Kč.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ostatní

Leden 2022 – Právní aktuality

8. 2. 2022

>
Ostatní

Připravovaná směrnice o tzv. zástupných žalobách

5. 1. 2021

>