Články
Občanské právo
Sdílet

Lhůta pro dodání zboží obchodníkem

advokátka
9. 3. 2015
3 minuty čtení

V tomto čísle oběžníku se budeme zabývat problematikou lhůty pro dodání zboží zákazníkovi. Ve většině případů internetové obchody v rámci smluvních ujednání neuvádí lhůtu pro dodání zboží kupujícímu, takže tato otázka se bude řídit zákonnou úpravou. Důležitost existence takovéto lhůty v posledních letech spíše klesá, neboť v praxi se již nesetkáváme se situacemi známými z konce 90. let 20 století, kdy objednané zboží bylo zákazníkovi doručeno často až po několika měsících od uzavření kupní smlouvy (přičemž v té době nebylo ze strany zákazníka možné ani odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu). Nicméně u méně frekventovaného zboží či u menších obchodníků může mít tato lhůta z pohledu spotřebitele svůj význam i dnes.

V českém právu výslovná úprava této otázky chyběla a chybí (náležitá implementace chyběla a i nadále chybí). Je tak nutné věnovat pozornost přímo úpravě v právu EU. Jak jsme již dříve informovali, směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU, o právech spotřebitelů (dále jen „směrnice“), jež vstoupila v platnost v prosinci 2011, má dále harmonizovat spotřebitelské právo v rámci Evropské unie. Tato směrnice mění nebo ruší čtyři předcházející, které ochranu spotřebitele upravovaly, a je často diskutována z důvodu úpravy informačních povinností a odstoupení od smlouvy v souvislosti s poučovací povinností.

Směrnice, na rozdíl od předchozích, upouští od principu tzv. minimální harmonizace, tzn. že předpisy členských států musejí být harmonizovány v minimálním stanoveném rozsahu, případně může být přijata úprava s vyšší ochranou spotřebitele, a přiklání se k principu úplné (maximální) harmonizace, tudíž se členské státy od dané úpravy nesmějí odchýlit. S ohledem na výše uvedené jsou členské státy povinny promítnout tuto úpravu do národní právní úpravy (transponovat) ve lhůtě 2 let od přijetí směrnice a měly by tak učinit do 13. prosince 2013. Směrnice nabude účinnosti dne 13. června 2014 a bude se vztahovat na smlouvy uzavřené po tomto datu.

V ustanovení čl. 18 odst. 1 směrnice je stanoveno, že pokud se strany nedohodly ohledně doby dodání jinak, obchodník dodá zboží do fyzického držení spotřebitele nebo je převede pod jeho kontrolu bez zbytečných odkladů po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů ode dne jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti spotřebitel vyzve k dodání v dodatečné lhůtě podle odst. 2, a pokud není ani tato splněna, je spotřebitel oprávněn smlouvu ukončit. Výše uvedené neplatí pro tzv. fixní smlouvy a pro případy, kdy obchodník odmítl zboží dodat. V těchto případech je spotřebitel oprávněn smlouvu okamžitě ukončit. Fixními smlouvami se pro účely směrnice rozumí smlouvy, kde má dodání v dohodnuté dodací lhůtě zásadní význam s ohledem na všechny okolnosti, které uzavření smlouvy provázely, nebo u nichž spotřebitel před uzavřením smlouvy informoval obchodníka o tom, že dodání zboží do konkrétního data nebo v konkrétní den má zásadní význam. V této souvislosti je nutné zmínit, že kromě úpravy fixních smluv nejsou ustanovení čl. 18 směrnice transponována do nového občanského zákoníku ani jiného právního předpisu. Nesprávné, opožděné nebo neúplné transponování či netransponování směrnice může mít nejrůznější důsledky. Podrobnější výklad této problematiky však přesahuje rozsah tohoto oběžníku.

Nicméně pro obchodníky je důležité vědět, že pokud není dohodnuto se zákazníkem jinak, mělo by k dodání zboží dojít nejpozději do 30 dní od uzavření kupní smlouvy.

Barbora Chvalinová

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 5/2013 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>