Články
Občanské právo
Sdílet

Lhůty při odstoupení od smlouvy spotřebitelem a jejich počítání

30. 4. 2016
3 minuty čtení

Zcela na úvod je nezbytné si připomenout obecné zásady při počítání lhůt (a dob) tak, jak jsou obsaženy v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Konkrétně zmiňujeme zejména ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví že „lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.“ A dále ustanovení § 607 občanského zákoníku, jež zakotvuje, že „připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.“ Aplikaci těchto pravidel na konkrétní situaci (při počítání lhůt) zmiňujeme níže.

Jak již jsme informovali v předchozích právních oběžnících, úprava samotného odstoupení od smlouvy spotřebitelem je obsažena v první větě ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Zde je stanoveno, že „spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.“ Novinkou účinnou od 1/1/2014 je pak úprava obsažená v druhé větě § 1818 občanského zákoníku, jež zní: „využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy …, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.“ Uvedená čtrnáctidenní lhůta běží u kupní smlouvy od dne převzetí zboží kupujícím a u smlouvy o poskytování služeb ode dne uzavření takové smlouvy.

Praktický příklad: Zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu si spotřebitel vyzvedne v sobotu 1. února 2014. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží od neděle 2. února 2014 a skončí v sobotu 15. února 2014. V pondělí 17. února 2014 odešle spotřebitel obchodníkovi odstoupení od smlouvy společně se zbožím. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je tedy ze strany spotřebitele zachována , a to i přestože toto odstoupení od smlouvy (společně se zbožím) je obchodníkovi doručeno až ve středu 19. února 2014. Lhůta pro vrácení peněz obchodníkem (viz níže) z takto zaniklé smlouvy tak běží od čtvrtka 20. února 2014 a skončí ve čtvrtek 5. března 2014.

V souvislosti s vracením peněz spotřebiteli ze zaniklé smlouvy připomínáme znění první věty ustanovení § 1831 občanského zákoníku: „odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.“ Vzájemnou povinnost obchodníka vrátit peníze spotřebiteli pak stanoví první věta ustanovení § 1832 odst. 1 nového občanského zákoníku. Konkrétně je zde uvedeno, že „odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky…“

Josef Aujezdský
Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 2/2014 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>