Články
Občanské právo
Sdílet

Náhrada nutných nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady

11. 4. 2014
2 minuty čtení

V případech, kdy dochází k uplatnění odpovědnosti za vady zboží (reklamaci), mohou kupujícímu vzniknout náklady související s takovou reklamací. Problematika práva na náhradu nutných nákladů souvisejících s oprávněnou reklamací je regulována v ustanovení § 509 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Toto ustanovení říká, že: „Oprávněný má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je třeba uplatnit u povinného nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak právo zanikne.“ Občanský zákoník upravuje právo na náhradu nutných nákladů nejen v tomto obecném ustanovení, ale i konkrétně v rámci právní úpravy kupní smlouvy, a to v ustanovení § 598. Znění tohoto ustanovení je však prakticky identické s výše uvedeným obecným ustanovením § 509 občanského zákoníku. Ustanovení § 598 občanského zákoníku zní: „Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.“

Právem na náhradu nutných nákladů se rozumí samostatný nárok, který může vzniknout u všech typů odpovědnosti za vady. Toto právo nelze zaměňovat s právem na náhradu škody, neboť na rozdíl od práva na náhradu škody nevyžaduje existenci protiprávního jednání prodávajícího ani zavinění prodávajícího, ale vztahuje se výlučně k výskytu vady.

Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zahrnuje dle současné judikatury kupříkladu náhradu nákladů na jízdné (doprava věci do opravy, vyzvednutí věci), poštovné, náklady znaleckého posudku potřebného ke zjištění vady, atd. Mezi tyto náklady však již není možno zařadit případné náklady na samotné odstranění vady nebo náklady soudního řízení, jejichž náhrada je upravena procesními předpisy.

V rozsudku sp. zn. 33 Odo 473/2001 Nejvyšší soud konkrétně uvedl, že za nutné náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady: „je třeba považovat náklady odborné prohlídky potřebné ke zjištění vady, náklady přepravy věci, její demontáže, poštovné apod.“

V současné době se velmi často obsahem těchto nároků stávají náklady na znalecký posudek, který si spotřebitelé nechají vypracovat v případě zamítnutí reklamace prodávajícím. Možnost nechat si zpracovat znalecký posudek je totiž způsobem, jak může spotřebitel relevantně prokázat prodávajícímu existenci vady v reklamačním řízení v případě, kdy je její existence mezi spotřebitelem a prodávajícím sporná.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>