Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Nekalé obchodní praktiky

advokátka
3. 7. 2017
3 minuty čtení

V minulém právním oběžníku jsme se zabývali návrhu novely zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony. Věnovali jsme se zejména rozšíření využití mimosoudních řešení sporů ze spotřebitelských smluv. V tomto oběžníku se budeme věnovat další navrhované změně, a to rozšíření ochrany spotřebitele před nekalými obchodními praktikami. Připomínáme, že případné nepřijetí navrhované právní úpravy by Českou republiku vystavilo hrozbě sankcí za nedostatečnou transpozici směrnice.

Novela nově vymezuje pojem obchodní praktika. Tento pojem je v zákoně již užíván, nicméně zde prozatím chyběla přesná definice. Novela vymezuje obchodní praktiku jako „způsob chování prodávajícího spočívajícího v konání, opomenutí, prohlášení, obchodním sdělení včetně reklamy a uvedení na trh související s propagací, prodejem nebo dodáním výrobku nebo služby spotřebiteli.“ Nově jsou vymezeny i některé další související pojmy.

Navrhovaná právní úprava má přinést spotřebitelům na českém trhu vysokou míru ochrany před nekalými obchodními praktikami a s tím souvisí doplňující a zpřesňující úprava těchto praktik. Nekalou obchodní praktikou se i nadále rozumí zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky. Dále je také jasně upraveno, že se zakazuje užívání nekalé obchodní praktiky před rozhodnutím ohledně koupě, v průběhu rozhodování a po učinění rozhodnutí.

Ustanovení ohledně klamavých obchodních praktik je v novele rozděleno na klamavá konání a klamavá opomenutí. Je zde také nově upřesněna definice klamavé praktiky (klamavého konání) jako obchodní praktiky, která obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede či může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Dále zůstává, že klamavou praktikou je např. i praktika, která sice obsahuje pravdivou informaci, ale uvádí či je schopna uvést spotřebitele v omyl. Klamavou praktikou (klamavým opomenutím) bude dále považována praktika neuvedení podstatných informací důležitých pro rozhodnutí spotřebitele o koupi. Za klamavé opomenutí se bude mimo jiné také považovat zatajení podstatných informací či poskytnutí těchto informací nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem.

Dále je také upřesněna definice agresivní obchodní praktiky. Obchodní praktika se považuje za agresivní, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku či službě, a to obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.

Novela by měla dále zavést (dle našeho názoru kontroverzní) prokazování tvrzení, což znamená, že dozorový orgán bude oprávněn požadovat po prodávajícím, aby ve správním řízení prokázal správnost skutkových tvrzení v souvislosti s obchodní praktikou, pokud se tento požadavek bude jevit jako přiměřený. Pokud prodávající nepředloží požadované důkazy, popřípadě je dozorový orgán zhodnotí jako nedostatečné, budou se skutková tvrzení prodávajícího považovat za nesprávná.

I nadále bude nutné vyhodnocovat každou praktiku podnikatele zvlášť a posuzovat, zda tato konkrétní obchodní praktika je nekalá. V tomto směru může docházet k různorodosti posuzování s ohledem na subjekt, který bude obchodní praktiku posuzovat.

Závěrem připomínáme, že v současné chvíli je předmětná novela zákona o ochraně spotřebitele v procesu schvalování Poslaneckou sněmovnou České republiky po prvním čtení, není tedy ještě účinná. Lze se však spíše domnívat, že tato novela bude schválena.

Alžbeta Hudáková

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 6/2015 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Vyřizování reklamací

5. 11. 2023

>