Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Nová úprava evidence skutečných majitelů

advokát
3. 3. 2023
3 minuty čtení

V tomto právním oběžníku se budeme věnovat nově přijatému zákonu o evidenci skutečných majitelů , který nabude účinnosti dne 1. 6. 2021. Kromě řádné transformace některých požadavků směrnic Evropského parlamentu a Rady EU si tento zákon klade za cíl především revidovat tento institut a zajistit větší transparentnost právnických osob. Dále má přinést účinnější prostředky v boji s praním špinavých peněz a financování terorismu, a v neposlední řadě také posílit jistotu v obchodním styku.

S účinností zákona vznikne v České republice nová evidence skutečných majitelů, která nahradí původní evidenci skutečných majitelů a převezme podstatnou část údajů z původní evidence skutečných majitelů. Do nové evidence skutečných majitelů bude mít nově přístup veřejnost. Z této evidence pak bude možné získat výpis platných údajů o skutečném majiteli. Návrh na zápis do této evidence se podává elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Zápis pak může provádět také notář přímým zápisem.

Podstatnou změnou v právní úpravě je takzvaný automatický průpis, který usnadní administrativu podstatné části právnických osob, která je spojená s evidencí skutečných majitelů. K automatickému průpisu by mělo dojít primárně tehdy, nezajistila-li evidující osoba zápis jiných údajů (návrhem soudu nebo žádostí notáři). Právnické osoby, co již aktivně zapsaly údaje svých skutečných majitelů, budou mít také možnost zavést do budoucna režim automatického průpisu. K automatickému průpisu dojde u většiny společností s ručením omezeným a u části akciových společností. Jako skutečný majitel společnosti s ručením omezeným se propíše ten společník, který má více jak 25% podíl (případně zapsaný skutečný majitel právnické osoby, která má větší jak 25% podíl). Jako skutečný majitel akciové společnosti se zapíše její jediný akcionář (případně zapsaný skutečný majitel právnické osoby, která je jediným akcionářem). Automaticky dojde také k průpisu členů statutárních orgánů v případě spolků (a obdobných osob) a bytových a sociálních družstev. K automatickému průpisu by mělo docházet, pokud to bude možné, při jakékoliv změně v zápisu do obchodního rejstříku.

Zápis skutečného majitele tak budou muset provést kromě družstev zejména akciové společnosti, které nemají zapsaného jediného akcionáře a dále společnosti, u kterých nedojde z jakéhokoliv důvodu k automatickému průpisu (zejména společnosti se zahraničním společníkem/akcionářem nebo společnosti, jejichž společníkem bude jiná právnická osoba bez zapsaného skutečného vlastníka).

Zákon o evidenci skutečných majitelů zavádí oproti původní právní úpravě, v rámci které nebyly žádné sankce, řadu nových sankcí. Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů: • nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu (zisku) jemu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem; Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu také právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl z výše uvedených důvodů vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká. • nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on, ani právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat nebo jako její jediný společník rozhodovat také právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. Rozhodl-li jediný společník v rozporu s výše uvedeným, lze se dovolávat neplatnosti tohoto rozhodnutí.

Dále zákon o evidenci skutečných majitelů zavádí sankční mechanismus při nesplnění evidenční povinnosti. Pokud nebude v evidenci skutečných majitelů zapsán žádný údaj či při nezajištění opravy soudem zjištěné nesrovnalosti, může být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč. Pokuta může být také udělena tomu, kdo svou nesoučinností nesrovnalost v evidenci skutečných majitelů způsobil.

Ondřej Bahník, advokát

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský

 

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 02/2021 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>