Články
Občanské právo
Sdílet

Novela exekučního a občanského soudního řádu

advokátka
27. 6. 2014
4 minuty čtení

Dne 9.10.2012 byla prezidentem podepsána novela zákona č. 120/2011 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), která bude účinná od 1.1.2013. Tato novela přináší řadu novinek, přičemž v tomto oběžníku se budeme věnovat pouze vybraným ustanovením.

Jednu z nejvýraznějších novinek představuje zavedení povinnosti tzv. předžalobní výzvy. Podle dosavadní úpravy nemá věřitel povinnost informovat dlužníka o tom, že chce uplatnit svůj nárok soudní cestou. Novela tuto povinnost od 1.1.2013 zavádí. Účelem této předžalobní výzvy je připomenout dlužníkovi jeho dluh a dát mu možnost tento dluh dobrovolně splnit. Obsah této výzvy není zákonem specifikován, ale lze dovodit, že v této výzvě bude nutné jednoznačně specifikovat věřitele, jeho pohledávku a musí být jasné, že se jedná o výzvu k plnění. Tato výzva musí být odeslána dlužníkovi nejméně 7 dnů před podáním žaloby. Nesplnění této povinnosti nemá za následek nepřiznání práva věřiteli, ale vede k nepřiznání náhrady nákladů řízení. Dlužnou částku spolu s příslušenstvím tak bude muset i nadále dlužník uhradit, ale nebude mu dána povinnost uhradit náklady řízení. Tato 7-denní lhůta je stanovena jako minimální (může bát tedy vyzván i rok před podáním žaloby) a počítá se ode dne odeslání výzvy věřitelem. Dlužník tedy nemá 7 dní na úhradu částky, ale maximálně 6 dní, a to pouze v případě, kdy mu je zásilka doručena následující den. Věřitel je povinen tuto výzvu pouze odeslat, ale již ne si zjistit, zdali byla dlužníkovi doručena. Z toho vyplývá, že je potřebné mít k dispozici pouze doklad, ze kterého je jasné, že byla tato výzva včas odeslána. Moment doručení není v tomto případě důležitý. Věřitel tuto výzvu musí poslat na adresu pro doručování, popřípadě na poslední známou adresu. Není zde tedy stanovena povinnost jakkoli zjišťovat aktuální adresu dlužníka, což by pro věřitele bylo v mnoha případech neúnosné. Naproti tomu novela dále stanovuje, jsou-li důvody hodné zvláštního zřetele, že může soud výjimečně náhradu nákladu řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i přesto, že předžalobní výzvu dlužníkovi nezaslal.

Nová úprava dále zrušuje dvoukolejnost vymáhání pohledávek, a to vypuštěním soudního nařizování exekucí. Nově tak bude možné soudní výkon rozhodnutí nařídit pouze u vymezených druhů pohledávek, a to zejména u věcí týkajících se nezletilých dětí. Tímto by mělo dojít k výraznému odlehčení pro soudy a zároveň ke zrychlení exekučního řízení, které bude ve většině případů vedeno exekutorem. S tímto souvisí další změna, od které si novela slibuje další odlehčení soudů zavalených exekucemi. Soud již nebude vydávat usnesení o nařízení exekuce, ale bude pověřovat exekutora formou opatření. Většinu exekucí tedy bude moci zahajovat přímo exekutor. Tímto by mělo dojít k urychlení exekučního řízení, protože v praxi se v současnosti často čeká dlouhou dobu na doložku právní moci usnesení o nařízení exekuce, což touto novelou odpadne. Zajímavé je také zavedení nového způsobu exekuce, a to formou správy (pronájmu) nemovitosti, kdy bude možné čerpat ze zisků z nájmu nemovitosti.

Tyto změny byly velmi rozporuplně přijímány již v legislativním procesu, kdy mezi odpůrci těchto změn sílily hlasy, které byly nespokojené se zvyšováním pravomocí exekutorů. V souvislosti s tím je nutné upozornit, že tato novela také zavádí přísnější postihy v rámci kárného řízení pro exekutory. Novela také ruší možnost pořizovat exekutorské zápisy. Exekutorským zápisem je v současné době možné, aby se jeho podpisem zavázal dlužník ke splnění svého dluhu. Pokud tak neučiní, přistoupí se k nařízení exekuce bez soudního řízení. Odpadá zde, často zdlouhavé, soudní řízení, během kterého je nutné tento dluh dlužníkovi prokázat. Od 1.1.2013 již tento způsob vymáhání dluhu nebude možný, nicméně obdobná možnost notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti zůstává zachována.

Na závěr uvádíme, že novela přinese po Novém roce několik změn, zejména v regulaci vymáhání pohledávek. V této nové úpravě dochází k posílení ochrany dlužníka, k přesunutí velké agendy v oblasti vymáhání pohledávek, přiznaných v rámci nalézacího řízení, na soudní exekutory a s tím i k větší regulaci činnosti exekutorů.

Mgr. Alžbeta Hudáková

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se občanským sdružením Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 10/2012 určený členům tohoto sdružení.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>