Články
Občanské právo
Sdílet

Novela zákona o rozhodčím řízení

11. 4. 2014
3 minuty čtení

Dne 1. 4. 2012 nabyla účinnost novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozhodčím řízení“), publikovaná pod č. 19/2012 Sb. (dále jen „novela“). Novela zákona o rozhodčím řízení posiluje postavení spotřebitele a má za cíl zabránit tomu, aby rozhodčí řízení bylo zneužito v neprospěch spotřebitele. V tomto směru bylo významně změněno ustanovení § 3 zákona o rozhodčím řízení. Od 1. 4. 2012 již není pro dohody smluvních stran o tom, že případné spory ze spotřebitelských smluv budou řešeny v rozhodčím řízení dostačující, aby takovéto ujednání v podobě rozhodčí doložky bylo součástí podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní. Pod sankcí neplatnosti se nyní vyžaduje uzavření rozhodčí smlouvy jako smlouvy samostatné. Novela dále stanoví, které podstatné informace musí rozhodčí smlouva obsahovat. Jedná se o povinnost uvést do rozhodčí smlouvy přesné, pravdivé a úplné informace o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, o způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, o odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání, o místu konání rozhodčího řízení, o způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a o tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný. Svěřuje-li se pravomoc rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv stálému rozhodčímu soudu, je tento požadavek splněn také odkazem na statuty a řády stálých rozhodčích soudů.

Postavení spotřebitele je posíleno také tím, že podnikatel má povinnost s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí smlouvy, poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Náležitým vysvětlením se rozumí vysvětlení všech následků rozhodčí smlouvy.

Další významnou změnou ve prospěch spotřebitele je doplnění ustanovení § 25 zákona o rozhodčím řízení větou „Ve sporech ze spotřebitelských smluv se rozhodci řídí vždy právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele.“ Tato věta znamená oproti dosavadní právní úpravě, že rozhodce po účinnosti novely bude při svém rozhodování vázán právními předpisy na ochranu spotřebitele a nebude se moci již od těchto předpisů odchýlit, a to ani v případě, kdy by byl stranami pověřen rozhodovat podle zásad spravedlnosti.

Novela také rozšiřuje důvody pro zrušení rozhodčího nálezu soudem. Jedná se opět o úpravu, která má zabránit tomu, aby byl spotřebitel zbaven zvýšené ochrany, kterou mu právní předpisy poskytují. Pokud rozhodce rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, bude moci soud rozhodčí nález zrušit. Z těchto důvodu může spotřebitel podat také návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu.

Další změnou, kterou přinesla tato novela, je zvýšení kvalifikačního požadavku na osobu rozhodce, který bude určen k rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Rozhodce oprávněn rozhodovat spory ze spotřebitelských smluv bude nyní muset mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo. Ministerstvo spravedlnosti povede seznam rozhodců, kteří mohou být rozhodčí smlouvou určeni pro rozhodování spotřebitelských sporů.

Na závěr uvádíme, že změny, které novela přináší do zákona o rozhodčím řízení, mají za cíl, vedle posílení postavení spotřebitele, také blíže seznámit běžného spotřebitele s rozhodčím řízení a tím i zvýšit důvěru spotřebitelů v tento způsob řešení sporů. Nicméně je nutné upozornit na skutečnost, že při vyhotovení rozhodčí smlouvy je nutné dbát zvýšené pozornosti na formulaci její obsahové stránky, neboť novela klade v tomto směru poměrně vysoké nároky. Pokud by rozhodčí smlouva neobsahovala úpravu všech zákonných náležitostí, byl by to důvod, aby soud zrušil případný rozhodčí nález vydaný na základě této smlouvy.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>