Články
Občanské právo
Sdílet

Novelizace občanského zákoníku - práva kupujícího v případě vad věci (reklamace)

7. 4. 2023
3 minuty čtení

Jak již bylo z naší strany dříve zmiňováno, chystá se rozsáhlá novelizace ustanovení občanského zákoníku, jež upravují prodej zboží v obchodě, včetně nové právní úpravy zboží s digitálními prvky. V tomto právním oběžníku nastíníme, jak by podle této novelizace měla vypadat legislativní úprava práv kupujícího v případě vady věci a její reklamace. Je nám známo, že v praxi někdy obchodníkům splývají situace při odstoupení od smlouvy spotřebitelem bez uvedení důvodu (do 14 dnů) a při uplatňování vad zboží kupujícím (reklamace). Nicméně tyto je nutné poměrně přísně odlišovat, a to mimo jiné i z důvodu, že v případě vad věci se již jedná o situaci, kdy došlo k porušení právní povinnosti obchodníkem (porušení plnit bez vad).

Podle předpokládaného znění § 2169 občanského zákoníku je primárním způsobem nápravy vadného zboží odstranění vady. Odstranění vady má mít dvě podoby, a to dodání nové věci bez vady nebo opravu věci. Nicméně prodávající bude moci odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, bude-li takové odstranění vady „nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.“ Pokud dojde k takovému odmítnutí obchodníkem, kupující bude oprávněn „požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy“ (viz níže).

Nicméně pokud prodávající odstranění vady uvedenými dvěma způsoby neodmítne, má mít kupující právo si zvolit, jaký ze způsobů odstranění vady preferuje, tedy zdali požaduje dodání nové věci bez vady, nebo zdali požaduje opravu věci. Takové právo kupující nemá mít pouze v případě, kdy je „zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný…“ Posouzení této otázky má proběhnout „zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.“ To znamená, že v takové situaci může prodávající posoudit, zdali kupujícím zvolený způsob odstranění vady není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Pokud tomu tak bude, domníváme se, že prodávající by měl mít právo vadu věci odstranit druhým způsobem.

Jak bylo uvedeno výše, pokud je odstranění vady zboží (dodáním nového kusu zboží či jeho opravou) prodávajícím odmítnuto jako nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, přichází na řadu řešení buď slevou z kupní ceny, nebo odstoupením od kupní smlouvy kupujícím. Nicméně kupující nebude moci odstoupit od kupní smlouvy, je-li „vada věci nevýznamná.“ Zároveň je zakotvena právní domněnka, že vada věci se považuje za nevýznamnou. Neodstranitelné nicméně nevýznamné vady zboží mají být tedy řešeny přiměřenou slevou z kupní ceny. Podle ustanovení § 2171 odst. 2 občanského zákoníku se přiměřená sleva má určit „jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.“ To platí i pro ostatní případy, kdy má být reklamace zboží vyřešena slevou z kupní ceny.

Dalšími případy, kdy bude kupující oprávněn od smlouvy odstoupit (s výše uvedeným omezením v oblasti nevýznamných vad), jsou situace, kdy prodávající vadu neodstranil, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy, nebo „je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.“

 

Josef Aujezdský

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 7/2021 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>