Články
Občanské právo
Sdílet

Odpovědnost za vady použitého zboží dle NOZ

advokát
3. 7. 2017
4 minuty čtení

V tomto právním oběžníku jsme připravili shrnutí některých právních otázek souvisejících s prodejem použitého zboží v obchodě (včetně e-shopu), konkrétně pak s uplatňováním práv z odpovědnosti za vady takového zboží. Je obvyklé, že použité věci vykazují známky opotřebení, a proto mohou mít nějaké estetické nebo funkční nedostatky. Z toho důvodu pak kupující opotřebené věci nemá stejná práva z vadného plnění jako kupující věcí nepoužitých nebo neopotřebovaných. Pokusíme se také shrnout základní rozdíly v nové úpravě (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“) oproti úpravě užité v předchozím občanském zákoníku - v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SOZ“). Připomínáme, že výkladu této problematiky podle SOZ jsme se věnovali v právním oběžníku č. 8/2009.

Podle obecné úpravy práv z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců (§ 2165 odst. 1 NOZ). Tato zákonná povinnost z vadného plnění se však, dle ustanovení § 2167 písm. c) NOZ, nevztahuje na použité věci, respektive na vady těchto věcí odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla při převzetí kupujícím. Na ostatní vady zboží se však tato zákonná povinnost z vadného plnění vztahuje. Tato úprava obsažená v NOZ je tedy pro spotřebitele výhodnější, jelikož dle SOZ nepřicházel u prodeje použitých věcí v úvahu vznik odpovědnosti za vady, které se vyskytly dodatečně po převzetí věci. Zákonná záruka tedy pro toto zboží neexistovala a mohla být pouze poskytnuta prodávajícím.

Úpravě SOZ, jež upravovala zkrácení lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, odpovídá i úprava nová. Při koupi použitého zboží mohou strany ujednat, že tato lhůta bude kratší než zákonná, nesmí však být kratší než 12 měsíců, jinak se k tomuto ujednání stran nepřihlíží. Zásadní rozdíl však nová úprava přináší v druhu těchto lhůt. Ustanovení § 626 SOZ stanovilo, že „práva z odpovědnosti za vady… zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době“. Jednalo se tedy o lhůtu prekluzivní (propadnou) a soud k ní přihlížel z úřední povinnosti. Toto znění však nebylo do NOZ převzato a nyní bude prodávající muset, v případě uplatnění práva z vadného plnění kupujícím po lhůtě (zákonné či smluvní), vznést námitku promlčení, aby soud právo z vadného plnění kupujícímu nepřiznal.

NOZ stejně jako SOZ rozlišuje dvě lhůty. O první lhůtě jsme psali výše a jedná se o lhůtu, ve které je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady (tedy reklamační lhůta). Druhá lhůta se vztahuje k oznámení zjištěné vady prodávajícímu. Kupující musí oznámit vadu věci prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo ji mohl při dostatečné péči zjistit. Navíc skrytou vadu může kupující oznámit prodávajícímu jen do dvou let po odevzdání věci. Aby soud nepřiznal právo z vadného plnění z důvodu nedodržení těchto lhůt, musí prodávající učinit námitku, že vada nebyla oznámena včas.

NOZ upustilo od koncepce odstranitelných a neodstranitelných vad a nyní rozlišuje, zda lze považovat vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala (§ 2002 NOZ). Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, musí si kupující při oznámení vady prodávajícímu zvolit, jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje ((i) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, (iv) na odstoupení od smlouvy) (§ 2106 NOZ). Neučiní-li tak, pak může uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy dle ustanovení § 2107 NOZ , to je (i) odstranění vady, (ii) přiměřenou slevu z kupní ceny.

Závěrem lze shrnout, že do právní úpravy NOZ o odpovědnosti za vady při prodeji použitého zboží byl převzat do značené míry koncept právní úpravy předchozí, jsou z ní však patrné tendence stále více chránit při takovémto prodeji spotřebitele.

Kamil Žylka

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 8/2015 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>