Články
Občanské právo
Sdílet

Odpovědnost za vady – práva dalšího vlastníka zboží

11. 4. 2014
3 minuty čtení

V praxi dochází nezřídka k tomu, že práva z odpovědnosti za vady (včetně práv ze záruční odpovědnosti) uplatňuje vůči obchodníkovi osoba, jež nebyla vůbec jeho zákazníkem, ale která nabyla vlastnické právo ke zboží až následně na základě dalších právních skutečností (dalšího prodeje zboží). Jedná se tedy o osobu, která nebyla s obchodníkem v právním vztahu. Někteří obchodníci si v takových případech nejsou jisti, jaké jsou jejich právní povinnosti vůči těmto dalším vlastníkům zboží. Pro lepší orientaci v těchto situacích tak uvádíme následující informace.

Odpovědnost za vady (včetně odpovědnosti záruční) je z principu relativní (obligační) právní vztah mezi určitými subjekty, a oprávnění z odpovědnosti za vady tedy žádným způsobem „nelpí“ na prodávané věci (na rozdíl například od zástavního práva či věcného břemene). V případě dalšího prodeje věci tak práva z odpovědnosti za vady nepřechází automaticky společně s vlastnickým právem na dalšího vlastníka. Toto znamená, že k uplatňováním práv z odpovědnosti za vady (k reklamaci) je obecně vždy oprávněna osoba, se kterou je obchodník ve smluvním vztahu, tedy osoba, které bylo zboží obchodníkem prodáno – původní vlastník. V případě, kdy dojde k dalšímu prodeji věci a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených níže, nese odpovědnost za vady vůči současnému vlastníku věci již tento další prodávající.

V případě náležité součinnosti původního vlastníka zboží, je však možné, aby práva z odpovědnosti za vady u obchodníka řádně uplatňovala i jiná osoba. Tato součinnost původního vlastníka může mít obvykle dvě základní podoby. Prvním případem je situace, kdy dojde k poskytnutí plné moci původním vlastníkem novému vlastníku zboží – v tomto případě se vlastně jedná o zastoupení původního vlastníka a situace je poměrně jednoduchá. Druhým případem je situace, kdy při dalším převodu vlastnického práva k věci dojde smluvně také k postoupení práv vyplývajících z odpovědnosti za vady obchodníka z původního vlastníka zboží na další osobu. Aby mohlo dojít k takovémuto platnému postoupení práv na nového vlastníka zboží, musí být smlouva o postoupení práv uzavřena písemně.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě, kdy má současný vlastník zboží uzavřenu písemnou smlouvu s osobou, které obchodník zboží prodal, přičemž z této smlouvy vyplývá, že došlo k postoupení práv z odpovědnosti za vady na nového vlastníka zboží (případně bude prokázán řetězec písemných smluv obsahující toto postoupení vedoucí od obchodníka až k současnému vlastníku), má tento nový vlastník stejná práva vztahující se k odpovědnosti za vady jako původní zákazník obchodníka. V případě, že k tomuto nedošlo, nemůže nový vlastník zboží odpovědnost za vady vůči obchodníkovi uplatňovat. Tímto samozřejmě není vyloučeno, aby obchodník této žádosti vyhověl dobrovolně či aby k uspokojení požadavků vlastníka zboží došlo přímo ze strany výrobce tohoto zboží apod.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>