Články
Občanské právo
Sdílet

Odstoupení od smlouvy z důvodu vad zboží a náklady na dopravu

12. 1. 2017
3 minuty čtení

V návaznosti na podněty od obchodníků se v tomto oběžníku budeme věnovat některým otázkám souvisejícím s odstoupením od smlouvy kupujícím v případě vad zboží. Konkrétně pak problematice, zdali v případě, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z důvodu vad zboží, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu nejen samotnou kupní cenu zboží, ale i další platby zaplacené kupujícím související s dodáním zboží (doprava, balné) či nikoliv. Tuto situaci je tedy nutné odlišovat od případů, kdy dojde k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem bez uvedení důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). V tomto právním oběžníku se taktéž blíže nevěnujeme problematice, jaké předpoklady musí být splněny k tomu, aby kupující mohl od kupní smlouvy z důvodů vad zboží odstoupit.

Z hlediska právního může být v praxi někdy sporné, zdali jsou kupříkladu ujednání o dopravě zboží kupujícímu součástí kupní smlouvy či zdali se jedná o samostatné smluvní ujednání (přestože je doprava fakticky zajišťována třetí osobou - zasílatelem). Nicméně pro naše účely by tato otázka neměla hrát výraznější roli.

Jelikož i pokud by ujednání o dopravě zboží ke kupujícímu byly posouzeny jako samostatná smlouva, uplatní se ustanovení § 1727 občanského zákoníku. To stanoví, že „každá z několika smluv uzavřených při témže jednání nebo zahrnutých do téže listiny se posuzuje samostatně. Plyne-li z povahy několika smluv nebo z jejich účelu známého stranám při uzavření smlouvy, že jsou na sobě závislé, je vznik každé z nich podmínkou vzniku ostatních smluv. Zánik závazku z některé z nich bez uspokojení věřitele zrušuje ostatní závislé smlouvy, a to s obdobnými právními účinky.“ Z poslední věty tohoto ustanovení se tak jeví, že i pokud by byla smlouva ohledně dopravy zboží samostatnou smlouvou, dojde automaticky ze zákona k jejímu zániku v důsledku zániku kupní smlouvy (která zanikla v důsledku odstoupení kupujícím).

Odstoupením od kupní smlouvy se tak související smluvní vztahy mezi stranami zruší a smluvní strany by si měly vzájemně vrátit plnění ze zaniklé smlouvy (či ze zaniklých smluv). Z těchto důvodů se tak domníváme, že by mělo ze strany prodávajícího dojít k vrácení všech částek zaplacených kupujícím souvisejících se zrušenou transakcí, tedy včetně vrácení nákladů na dopravu zboží kupujícímu. Ve prospěch tohoto názoru hovoří i skutečnost, že shodnou povinnost (vrátit uhrazené náklady za dopravu) má prodávající i v případě odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem bez uvedení důvodu podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, tedy v případě, kdy se prodávající nedopustil žádného protiprávního jednání. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v důsledku vad zboží však k zániku kupní smlouvy dochází právě v důsledku porušení právní povinnosti prodávajícího.

Josef Aujezdský
Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 11/2014 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>