Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Platforma pro řešení sporů on-line

9. 11. 2017
3 minuty čtení

V souvislosti s novelou zákona o ochraně spotřebitele , jež přinesla do českého právního řádu regulaci v oblasti tzv. alternativních řešení sporů ze spotřebitelských smluv, se mezi obchodníky objevily také informace ohledně tzv. platformy pro řešení sporů on-line. Vzhledem k tomu, že informace v této oblasti nejsou v nějaké koherentní podobě jednoduše dostupné, rozhodli jsme se této problematice věnovat únorový právní oběžník. Tímto také připomínáme, že novele zákona o ochraně spotřebitele z pohledu alternativního řešení sporů ze spotřebitelských smluv jsme se podrobněji věnovali v právním oběžníku č. 5/2015.

Platformu pro řešení sporů on-line zavádí do právního řádu přímo použitelný předpis Evropské unie, a to konkrétně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) (dále jen „nařízení“). O co se fakticky jedná?

Jako první je nutné zdůraznit, že nařízení nezavádí nové způsoby řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli a ani nezavádí nové procesní možnosti v takových sporech. Nařízení pouze reguluje vytvoření platformy pro řešení sporů on-line, jež má sloužit jako (technologické) rozhraní pro zahajování sporů a poskytovat technologické a procesní zázemí subjektům pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Preambule nařízení konkrétně uvádí, že: „Platforma pro řešení sporů on-line by měla mít podobu interaktivní internetové stránky nabízející jednotné místo, na které se mohou obrátit spotřebitelé a obchodníci usilující o mimosoudní vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti s transakcemi prováděnými on-line.“ Platforma pro řešení sporů on-line by měla umožnit „spotřebitelům a obchodníkům podat stížnost vyplněním elektronického formuláře pro podávání stížností dostupného ve všech úředních jazycích orgánů Unie a připojit příslušné dokumenty. Tyto stížnosti by měla postoupit subjektu alternativního řešení sporů příslušnému pro řešení daného sporu. Platforma pro řešení sporů on-line by měla bezplatně nabízet nástroj elektronické správy případů, jenž umožňuje subjektům alternativního řešení sporů vést postup řešení sporu se stranami prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line.“

Jak již bylo zmiňováno, v České republice byla mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pověřena Česká obchodní inspekce (v oblasti on-line prodeje zboží) a dále pak Finanční arbitr a Český telekomunikační úřad (v oblastech specifických). Přestože je provozovatelem platformy pro řešení sporů on-line Evropská komise, ta do samotného procesu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nijak aktivně zasahovat nebude.

Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně spotřebitele v současné podobě neumožňuje zahájení formalizovaného mimosoudního řešení sporu ze strany obchodníka (na rozdíl od některých jiných zemí), bude samotné uživatelské rozhraní platformy pro řešení sporů on-line sloužit primárně spotřebitelům. Lze tak očekávat, že zejména zahraniční spotřebitelé budou své spory s obchodníky z České republiky zahajovat prostřednictvím této platformy (a to i z důvodu možné jazykové bariéry na jejich straně). Nicméně je nutné v této souvislosti zmínit, že nařízení se vztahuje i na spory z vnitrostátních transakcí realizovaných on-line. To znamená, že návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může prostřednictvím platformy podat i český spotřebitel vůči českému obchodníkovi.

Více informací o platformě pro řešení sporů on-line a o jejím fungování lze nalézt přímo na webových stránkách platformy na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nařízení zakotvuje, zejména ve svém čl. 14, také některé nové informační povinnosti pro obchodníky, jež musí vůči spotřebitelům plnit. Tyto informační povinnosti jsme zapracovali do vzorových obchodních podmínek APEK.

Josef Aujezdský

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 2/2016 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>