Články
Občanské právo
Sdílet

Povinnost informovat spotřebitele, v případech, kdy nemá právo odstoupit od smlouvy

Esquire
21. 1. 2023
2 minuty čtení

I tentokráte se budeme věnovat chystané novelizaci občanského zákoníku , konkrétně problematice zapracování předsmluvní informační povinnosti obchodníka v případech, kdy spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.

Případy, kdy nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit, upravuje ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Nejčastějšími takovými případy v praxi jsou dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, či dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal.

Povinnost informovat spotřebitele, že v těchto případech nemůže od kupní smlouvy odstoupit, nebyla do českého práva zatím výslovně zapracována, přestože ve směrnici o právech spotřebitelů byla upravena již od roku 2011, a to konkrétně v ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. k). Evropský soudní dvůr se k této povinnosti také několikrát nepřímo vyjadřoval, přičemž o těchto rozhodnutích jsme informovali v říjnovém oběžníku z minulého roku. Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. k) směrnice konkrétně stanovuje, že před tím, než je spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na dálku, poskytne obchodník spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem tyto informace o tom, že pokud v souladu s čl. 16 směrnice není poskytnuto právo odstoupit od smlouvy, spotřebitel nebude moci tohoto práva využít, nebo případně informaci, za jakých okolností spotřebitel své právo odstoupit ztrácí.

Formulace ustanovení § 1820 odst. 1 písm. k) občanského zákoníku ve vládním návrhu je v současné době následující: „směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran…, nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, nemá-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, údaj o této skutečnosti nebo o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne.“

Náležité zapracování této povinnosti do českého práva tak může mít vliv na uživatelské rozhraní internetových obchodů či na specifikaci zboží uváděnou obchodníkem na webových stránkách. Obchodník bude muset u některého typu zboží (či služeb) předem upozornit, že spotřebitel nemá právo od kupní smlouvy ohledně takového zboží odstoupit. Popřípadě za jakých podmínek takové právo zaniká, tedy kupříkladu, že rozbalením určitého zboží zaniká právo spotřebitele odstoupit od smlouvy apod.

Jiří Moravec, JD

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský

 

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 01/2021 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>