Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Povinnost zpětného odběru elektrozařízení dle zákona o odpadech

advokát
1. 5. 2021
4 minuty čtení

V tomto oběžníku v základním rozsahu představíme problematiku právní regulace tzv. zpětného odběru elektrozařízení dle zákona o odpadech , včetně některých souvisejících otázek. Povinnosti vyplývající z této regulace lze rozdělit do dvou základních skupin, a to podle toho, zda je obchodník pouze tzv. posledním prodejcem, nebo zdali má i postavení tzv. výrobce. Provozovatel internetového obchodu může mít současně postavení posledního prodejce i výrobce.

1) Poslední prodejce a jeho povinnosti

Posledním prodejcem zákon o odpadech rozumí právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku (tzn. včetně e-shopů), v rámci své podnikatelské činnosti dodává elektrozařízení konečnému uživateli (nemusí se přitom vždy nutně jednat pouze o spotřebitele). Pokud bude obchodník při své činnosti nabízet výhradně elektrozařízení v ČR vyrobená nebo již dovezená třetí osobou, bude tedy tímto posledním prodejcem, přičemž bude mít zejména dvě níže uvedené základní povinnosti, a to:

a) Povinnost zpětného odběru 

Poslední prodejce musí zajistit, aby konečný uživatel měl možnost při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje (např. kamenná prodejna či výdejna) nebo dodávky (např. doručovací adresa zákazníka) nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. kus za kus). Poslední prodejce nemůže právo konečného uživatele odevzdat mu elektrozařízení žádným způsobem omezit a musí být připraven převzít staré elektrozařízení jak na místě prodeje (ve své prodejně či výdejně), tak v místě dodání na adrese zákazníka. Pokud navíc velikost prodejní plochy (tj. např. plocha výdejny, showroomu apod.) obchodníka činí alespoň 400 m2, má navíc povinnost po celou svou provozní dobu bezplatně přebírat veškeré použité elektrozařízení , a to v místě prodeje či v jeho bezprostřední blízkosti. V tomto případě se tedy nejedná o povinnost přebírat staré zboží v místě dodání.

b) Informační povinnost 

Poslední prodejce je povinen při prodeji informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru starého elektrozařízení. Informaci je možné uvést např. v obchodních podmínkách či případně též i na internetových stránkách internetového obchodu. Součástí poskytované informace by mělo být též poučení o tom, že elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. Pokud by byl provozovatel e-shopu členem kolektivního systému (viz níže), měla by být uvedena také informace o tomto kolektivním systému včetně uvedení sběrných míst (např. formou odkazu na internetové stránky příslušného kolektivního systému).

V případě, že obchodník informační povinnost řádně nesplní, je povinen elektrozařízení odebírat přímo ve své provozovně, a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou provozní dobu, a to bez vztahu k prodanému zboží (tedy nikoli pouze kus za kus).

2) Výrobce a jeho povinnosti

Výrobcem zákon o odpadech rozumí mimo jiné též právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která v ČR bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku (tzn. včetně e-shopů), v rámci své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh. To znamená jako první (úplatně či bezúplatně) předá výrobek jiné osobě v České republice (nemusí se jednat pouze o spotřebitele). Výrobcem je tedy z pohledu této regulace i osoba, která výrobek dovezla ze zahraničí (včetně zemí EU).

Výrobce má nad rámec povinností stanovených pro posledního prodejce také následující povinnosti:

  • zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2000 obyvatel,

  • uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem, či

  • zřídit na vlastní náklady místo zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce elektrozařízení (nebo v jeho bezprostřední blízkosti), kde jsou elektrozařízení uváděná výrobcem na trh prodávána a kde velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2, a to pokud poslední prodejce o zřízení místa zpětného odběru projeví zájem.

Nicméně i vzhledem k tomu, že výše uvedené povinnosti výrobce prakticky není možné vlastními silami splnit, zákon o odpadech umožňuje splnit tyto povinnosti v rámci členství v některém z kolektivních systémů.

 

Mgr. David Svoboda, advokát

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 6/2019 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Nová regulace zprostředkovatelských platforem

28. 6. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>