Články
Ostatní
Sdílet

Právní regulace marketingových (spotřebitelských) soutěží od 1. ledna 2017

advokát
12. 8. 2018
4 minuty čtení

O nové regulaci v oblasti spotřebitelských soutěží jsme se již zmínili v právním oběžníku z července 2016 a to v souvislosti s vyhlášením zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), který nahradí zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“). Zákon o hazardních hrách ve svých ustanoveních spotřebitelské soutěže neupravuje s tím, že účinnost tohoto zákona a s tím související zrušení loterijního zákona je stanoveno na 01. 01. 2017. V tomto právním oběžníku jsme připravili stručné shrnutí toho, podle jaké právní úpravy se ode dne 01. 01. 2017 spotřebitelské soutěže budou posuzovat, a jaký to má vliv na subjekty spotřebitelské soutěže pořádající.

Před samotným shrnutím je nutné upozornit na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. srpna 2016, č.j. 8 As 136/2015-51, ve kterém bylo mimo jiné stanoveno, že právní úprava spotřebitelských soutěží tak, jak ji upravoval loterijní zákon ve svém ustanovení § 1 odst. 5, značně omezovala spotřebitelské soutěže. Toto ustanovení jevilo značné známky nekompatibility s právem Evropské unie, a sice se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, ze dne 11. 05. 2005 (dále jen „směrnice o nekalých obchodních praktikách“). Dle směrnice o nekalých obchodních praktikách je spotřebitelská soutěž bezesporu obchodní praktikou, a měla by se takto posuzovat.

Loterijní zákon ve výše uvedeném ustanovení značně omezoval spotřebitelské soutěže, což bylo a v současné době i je v rozporu s čl. 4 směrnice o nekalých obchodních praktikách. Podle tohoto článku nebylo možné, aby členské státy (Evropské unie) přijaly v této oblasti úpravu přísnější, než stanovuje směrnice o nekalých obchodních praktikách (respektive takovou úpravu, která by více omezila svobodu poskytování služeb anebo volný pohyb zboží v oblasti obchodních praktik). I z těchto důvodů tak zákon o hazardních hrách již úpravu spotřebitelských soutěží neupravuje, ale pořádání spotřebitelských soutěží bude limitováno zejména obecnými omezeními danými v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Dle úpravy obsažené v zákoně o ochraně spotřebitele tak v případě provozování spotřebitelské soutěže je nutné dbát především na to, aby tato soutěž nebyla nekalou obchodní praktikou ve smyslu ustanovení § 4 zákona o ochraně spotřebitele. Samozřejmě bude nutné stále pamatovat na to, aby pořádaná spotřebitelská soutěž nenaplňovala znaky hazardní hry dle zákona o hazardních hrách. Dle definice uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 zákona o hazardních hrách je hazardní hrou taková hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. V souladu s definicí sázky v tomto zákoně uvedené pak sázkou nebude, pokud účast na soutěži bude podmíněna např. zakoupením určitého zboží, pokud jeho cena nebude přesahovat cenu obvyklou. Pokud se provozovatel soutěže rozhodne sázku do soutěže zahrnout (např. účast na soutěži bude podmíněn zakoupením zboží, jehož nabízená cena bude přesahovat cenu obvyklou – tedy bude v sobě zahrnovat sázku), pak bude muset v souladu s výše uvedenou definicí hazardní hry vyloučit z rozhodování prvek náhody či neznámé okolnosti (ten je vyloučen např. u soutěží kreativních i znalostních).

S ohledem na výše uvedené je tedy při zadávání spotřebitelské soutěže nutné pamatovat jak na to, aby tato soutěž nebyla nekalou obchodní praktikou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, ale zároveň také na to, aby tato soutěž nenaplňovala znaky hazardní hry dle zákona o hazardních hrách (pak by provozovatel takové hry musel splňovat další povinnosti dle tohoto zákona).

Změna právní úpravy tak otvírá dveře spotřebitelským soutěžím založeným na dříve zapovězených či obtížně realizovatelných herních modelech. Zejména máme na mysli pořádání spotřebitelských soutěží, o jejichž výhercích rozhoduje náhoda (los).

Kamil Žylka

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 11/2016 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ostatní

Leden 2022 – Právní aktuality

8. 2. 2022

>
Ostatní

Připravovaná směrnice o tzv. zástupných žalobách

5. 1. 2021

>