Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Registrace ochranných známek - základní informace

11. 4. 2014
4 minuty čtení

Při podnikání na internetu mívá pro odlišení jednotlivých podnikatelů a jimi nabízených výrobků a služeb často největší význam znění doménového jména. Nicméně ani v oblasti podnikání na internetu nelze zcela přehlížet význam ochranných známek, jejichž primárním účelem je právě odlišení výrobků a služeb podnikatelů. Z praxe je například možné zmínit časté případy, kdy je v systémech kontextové reklamy konkurencí využíváno jako klíčové slovo označení používané dříve a po právu jiným obchodníkem. V takových případech je ochrana dotčeného obchodníka nejsnazší, pokud má k předmětnému označení registrovánu ochrannou známku.

Zcela na úvod je možné uvést, že jako ochranná známka může být za podmínek stanovených zákonem o ochranných známkách (zákon č. 441/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) registrováno jakékoliv označení schopné grafického znázornění. Na území České republiky požívají ochrany vedle národních ochranných známek, které jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, také mezinárodní ochranné známky a dále ochranné známky Společenství zapsané v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Kromě národní ochranné známky, která má účinky pouze v České republice, si tak může obchodník zaregistrovat také mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Společenství (má účinky na celém území ES).

Ochranná známka může být především ochrannou známkou slovní nebo kombinovanou (tvořenou grafickým zpracováním textu nebo vyobrazením a textem – např. tedy logo společnosti). Registraci slovní a kombinované ochranné známky nelze provést najednou (tedy jednou přihláškou a za jeden správní poplatek). V případě zájmu o zápis slovní ochranné známky i loga (jako kombinované ochranné známky) je tedy nutné přihlašovat více ochranných známek. V této souvislosti zmiňujeme, že slovní ochranná známka požívá logicky „širší“ ochrany než kombinovaná ochranná známka, neboť v případě kombinované ochranné známky je chráněno grafické zobrazení jako celek, a případná zaměnitelnost jiného označení s registrovanou známkou je tak posuzována ve vztahu k tomuto grafickému celku.

Právní problematika související s ochrannými známkami je poměrně komplexní, a vždy lze tedy doporučit její svěření odborníkovi – advokátovi nebo patentovému zástupci. Obecně lze uvést, že před podáním návrhu na registraci určitého označení jako ochranné známky, je vždy vhodné provést rešerši ve vztahu k již existujícím ochranným známkám tak, aby nedošlo k zamítnutí návrhu nebo jeho části pro zaměnitelnost s již zapsaným označením. V případě registrace nové národní ochranné známky je nutno z hlediska možné zaměnitelnosti zkoumat i znění mezinárodních ochranných známek (zapsaných s účinky pro Českou republiku) a ochranných známek Společenství. Dále je vhodné před podáním návrhu na zápis alespoň obecně posoudit tzv. rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení, to znamená, zdali přihlašované označení není ve vztahu k přihlašovaným třídám výrobků a služeb natolik obecné, že jeho registraci příslušný úřad z tohoto důvodu neprovede (u kombinovaného označení hrozí v menší míře).

Konkrétně se budeme věnovat postupu při podávání přihlášek o zápis ochranných známek do rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví, tedy při podávání přihlášek národní ochranné známky. Národní ochranná známka má účinky pouze na území České republiky. Při samotné přípravě přihlášky musí navrhovatel zvolit jednotlivé třídy výrobků a služeb, pro které má být ochranná známka zapsána, a to podle tzv. Nicejského seznamu tříd výrobků a služeb. Následně je vhodné takto zvolené třídy výrobků a služeb dále specifikovat konkrétním seznamem výrobků a služeb. Přehled jednotlivých tříd výrobků a služeb, včetně podrobnější specifikace výrobků a služeb v jednotlivých třídách, lze nalézt v dokumentech zveřejňovaných Úřadem průmyslového vlastnictví na jeho webových stránkách.

Z hlediska výběru tříd služeb a výrobků, pro které má být ochranná známka zapsána, je vhodné zmínit skutečnost, že po podání přihlášky ochranné známky (a následně ani po jejím případném zápisu do rejstříku ochranných známek) nelze přihlášku či ochrannou známku o další třídy služeb a výrobků rozšířit. Na druhou stranu je však možné přihlášku zúžit, k čemuž dochází nejčastěji z důvodu kolize s jiným již registrovaným označením třetí osoby. S ohledem na výše uváděné skutečnosti je tedy vhodné před podáním přihlášky dostatečně zvážit všechny předpokládané alternativy využití přihlašovaného označení. Výše (přihlašovacího) správního poplatku činí u národní ochranné známky pro 3 třídy výrobků a služeb 5.000,- Kč, pro každou další třídu výrobků a služeb pak dalších 500,- Kč.

Po podání přihlášky o zápis ochranné známky, jež splňuje všechny formální náležitosti, Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá (v rámci tzv. přezkumného řízení), zdali přihlašované označení splňuje zákonné požadavky nezbytné pro zápis přihlašovaného označení jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Nejčastějším nedostatkem, který Úřad průmyslového vlastnictví v této fázi konstatuje, bývá právě nedostatečná rozlišovací způsobilost přihlašovaného označení.

V případě kladného výsledku přezkumného řízení Úřad průmyslového vlastnictví postoupí přihlášku ke zveřejnění. Od okamžiku zveřejnění přihlášky ochranné známky pak mohou všechny třetí osoby ve lhůtě 3 měsíců podávat námitky proti zápisu ochranné známky. V případě, že dojde k podání takové námitky třetí osobou, probíhá následně tzv. námitkové řízení. Nebyly-li námitky podány nebo byly-li námitky pravomocným rozhodnutím zamítnuty, zapíše Úřad průmyslového vlastnictví ochrannou známku do rejstříku a vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>