Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Regulace spotřebitelských soutěží

11. 4. 2014
3 minuty čtení

Mnoho podnikatelů v rámci propagace prodeje svých výrobků či svého podniku pořádá tzv. spotřebitelské soutěže. Obecně lze ve vztahu ke spotřebitelským soutěžím rozlišovat jejich tři základní podoby, které se odlišují podle svého herního konceptu (modelu). Za prvé se jedná o spotřebitelskou loterii, která je zakázána, za druhé jde o spotřebitelskou soutěž, která podléhá regulaci zákonem o loteriích (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů) a oznámení příslušnému finančnímu úřadu a jako třetí model je možné označit tzv. marketingovou soutěž, která nepodléhá regulaci (uvedené pojmosloví je pouze orientační a nevychází z legálních definic).

V zájmu provozovatele spotřebitelské soutěže většinou je, aby jeho spotřebitelská soutěž nebyla koncipována tak, aby se jednalo o spotřebitelskou loterii či o soutěž podléhající regulaci zákonem o loteriích a oznámení Ministerstvu financí České republiky.

Ustanovení § 1 odst. 4 zákona o loteriích vymezuje spotřebitelské loterie poměrně složitě, a to jako: a) soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby…; b) soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel za výše uvedených podmínek - tedy podmínek uvedených bod bodem a) – „zavazuje poskytnout účastníkům nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200.000,- Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20.000,- Kč.“

Ustanovení § 1 odst. 4 zákona o loteriích pak vymezuje také soutěže, ankety a jiné akce o ceny, které sice nejsou spotřebitelskou loterií, ale lze je provozovat pouze na základě splnění oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Jedná se o „soutěže, ankety a jiné akce o ceny … provozované jedním provozovatelem, ve kterých souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200.000,- Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20.000,- Kč…“ Takovéto soutěže, ankety a jiné akce o ceny podléhají oznamovací povinnosti, pokud jinak splňují podmínky uvedené ad. b) výše.

Herní koncept (model) soutěže, která nespadá do výše uvedených vymezení, nepodléhá regulaci zákonem o loteriích a jedná se tedy o tzv. marketingovou soutěž. Otázku, zdali se jde o tento „neregulovaný“ herní koncept či nikoliv je případně vhodné konzultovat s odborníkem na tuto problematiku.

Při pořádání spotřebitelské soutěže bude pravidelně docházet také ke zpracování osobních údajů spotřebitelů, přičemž v mnoha případech je získání těchto osobních údajů dokonce hlavním účelem pořádání soutěže. Je tedy nutné pamatovat také na povinnosti související se zpracováním osobních údajů (jak vůči subjektům údajů a dalším soukromým subjektům, tak i vůči orgánům veřejné moci) a na regulaci vztahů souvisejících s případným zasíláním obchodních sdělení. Těmto otázkám jsme se stručně věnovali v předchozích oběžnících. V případě, že je soutěž zajišťována externím subjektem (reklamní agenturou) je vhodné řádně upravit odpovědností vztahy k této osobě. V neposlední řadě je v souvislosti s pořádáním spotřebitelských soutěžích nutné věnovat pozornost také otázkám daňovým (zdaňování výher).

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>