Články
Občanské právo
Sdílet

Rozpor prodávané věci s kupní smlouvou

21. 1. 2014
5 minuty čtení

V rámci tohoto oběžníku se budeme věnovat problematice rozporu prodávané věci s kupní smlouvou při jejím převzetí kupujícím. Základním právním předpisem, který upravuje tuto problematiku je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Občanský zákoník v ustanovení § 616 a § 619 rozlišuje stav, kdy prodávaná věc, není v souladu s kupní smlouvou již při převzetí věci kupujícím a stav, kdy se nesoulad prodávané věci s kupní smlouvou projeví po převzetí věci kupujícím v záruční době – tento stav občanský zákoník označuje jako odpovědnost za vady prodané věci. V článku se budeme věnovat prvnímu stavu - tedy rozporu prodávané věci s kupní smlouvou, který existuje již při převzetí věci kupujícím. Případy, kdy věc není v souladu s kupní smlouvou v době po převzetí věci kupujícím, se budeme věnovat v některém z příštích právních oběžníků.

Nejprve je vhodné vysvětlit, co občanský zákoník považuje za tzv. rozpor s kupní smlouvou. Občanský zákoník v ustanovení § 616 odst. 3 tento rozpor vymezuje tak, že se jedná o situaci, kdy prodávaná věc nemá jakost a vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem popisované, ale i takové, které jsou na základě reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, neodpovídá požadavkům právních předpisů, je v neodpovídajícím množství, míře, hmotnosti, neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Odpovědnost prodávajícího za rozpor prodávané věci s kupní smlouvou je založena na tzv. objektivním principu, což znamená, že k jejímu vzniku občanský zákoník nevyžaduje zavinění na straně prodávajícího a ten se jí nemůže zprostit tvrzením, že vada vznikla např. již u výrobce či náhodou před předáním věci apod.

fotka do clanku 02 V případě, že věc není ve shodě s kupní smlouvou při převzetí kupujícím, má kupující právo volby mezi několika zákonem stanovenými možnostmi, jak za této situace postupovat. Je nutné zdůraznit, že je to kupující, který má právo volby, nikoli prodávající. Primárním způsobem jakým občanský zákoník umožňuje odstranit rozpor s kupní smlouvou je právo kupujícího požadovat po prodávajícím, aby věc vyměnil nebo ji opravil, a to bezplatně a bez zbytečného odkladu. Pouze není-li možné rozpor s kupní smlouvou tímto postupem odstranit, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetí věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

Občanský zákoník pro rozlišování, zda prodaná věc byla v rozporu s kupní smlouvou již při převzetí věci, nebo až po převzetí věci kupujícím, stanoví vyvratitelnou domněnku, že rozpor, který se projeví do šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za rozpor existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci či se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá za vady prodané věci, které se projeví po převzetí věci kupujícím v záruční době, stanovené občanským zákoníkem v § 620 pro spotřební zboží na 24 měsíců. Na vznik této odpovědnosti nemá vliv, zda kupující předložil záruční list, neboť záruka vzniká přímo ze zákona. Tomu odpovídá i skutečnost, že povinnost vydat záruční list je podmíněna žádostí kupujícího a není tak povinností prodávajícího vydávat záruční list ke každé prodané věci.

Odpovědnost za vady prodané věci nese prodávající, u kterého byla věc koupena a u něj, není-li v záručním listě uvedeno jinak, je kupující oprávněn práva z odpovědnosti za vady uplatnit v záruční době (dále jen „reklamace“). Pokud občanský zákoník dává možnost volby mezi více právy při vyřízení reklamace, pak výběr práva, které bude v rámci reklamace uplatněno, má kupující.

Pro obsah povinnosti, která vyplývá prodávajícímu z odpovědnosti za vady prodané věci, je určující povaha vzniklé vady. Občanský zákoník rozlišuje vady odstranitelné a vady neodstranitelné. Neodstranitelnou je taková vada, která znemožňuje věc řádně opravit, a dále se za neodstranitelnou považuje taková vada, která je sice odstranitelná, ale prodávajícím nebyla včas odstraněna. Základním právem kupujícího u odstranitelných vad je právo požadovat odstranění vady, které musí být provedeno bezplatně, včas a řádně. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci či její součásti, za podmínky, že by tento způsob nebyl vzhledem k povaze vady neúměrný. Výměnu lze požadovat i u věci, která již byla kupujícím před uplatněnou reklamací užívána. U odstranitelné vady tak kupující může volit mezi požadavkem odstranění vady či výměny věci za splnění výše uvedené podmínky. Pouze pokud by takový postup nebyl možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

U neodstranitelných vad je určující povaha vady, neboť se rozlišuje, zda vada brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, nebo zda se jedná o neodstranitelnou vadu, která ovšem řádnému užívání věci nebrání. Pokud se na věci v záruční době vyskytne neodstranitelná vada bránící řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud se na věci v záruční době vyskytne neodstranitelná vada, která nebrání řádnému užívání věci, má kupující právo na výměnu věci nebo přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.

Další typem vad jsou vady odstranitelné, které se vyskytnou na prodané věci opětovně po opravě nebo jestliže má věc více vad, za podmínky že tyto vady znemožňují věc řádně užívat. O opětovný výskyt vady se jedná v případě, kdy se vada na věci znovu objeví, ačkoli již byla v záruční době dvakrát odstraňována. O opětovné vyskytnutí vady se jedná pouze tehdy, když se vyskytne znovu ta samá vada, nikoli vada jiná dosud neodstraňovaná. Za větší počet vad se považuje stav, kdy věc v době uplatnění reklamace u prodávajícího má minimálně tři odstranitelné vady. V těchto případech může kupující po prodávajícím požadovat výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Pro úplnost dodejme, že prodávající má povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů a vyřízení reklamace musí být provedeno, včetně odstranění vady, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebyla-li dohodnuta lhůta delší.

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se občanským sdružením Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 9/2011 a 10/2011 určený členům tohoto sdružení.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>