Články
Občanské právo
Sdílet

Tlačítko „objednávka zavazující k platbě“

Esquire
3. 12. 2022
3 minuty čtení

Jak jsme již dříve avizovali, čeká občanský zákoník významná novelizace, které se dotkne i internetových obchodníků. Nová úprava vstoupí v účinnost postupně, a to ve dvou částech. První část změn by se měla projevit již v tomto roce, konkrétně 1. července 2021, druhá až v lednu následujícího roku. Jak jsme již také zmiňovali, nová úprava nejenže má implementovat nové směrnice EU, ale zároveň má napravit i nedostatky v implementaci směrnic předchozích. Tento právní oběžník je zaměřen na v českém právu novou povinnost obchodníka, která spočívá v předepsaném označení objednávkového „tlačítka“, tedy interaktivního prvku uživatelského rozhraní, který slouží ke konečnému objednání zboží či služby.

Předmětná povinnost měla být součástí občanského zákoníku již od počátku jeho účinnosti. Její absence je důsledkem neúplné transpozice směrnice o právech spotřebitelů z roku 2011. Tato směrnice ve svém čl. 8 odst. 2 stanoví, že v případě smluv uzavíraných na dálku, tedy zejména v případě nákupu (uzavírání smluv) skrze e-shopy musí být objednávkové „tlačítko“ řádně označeno a sice tak, aby uživatel jednoznačně pochopil, že se zavazuje k platbě za objednané zboží nebo službu.

I vzhledem k tomu, že formulace této povinnosti je ve směrnici o právech spotřebitelů koncipována odlišná od nově navrhovaného znění § 1826a odst. 2 občanského zákoníku, je vhodné se textací směrnice zabývat blíže. Ustanovení čl. 8 odst. 2 směrnice konkrétně stanoví, že „Obchodník zajistí, aby spotřebitel při učinění objednávky výslovně vzal na vědomí, že si je vědom toho, že se objednávkou zavazuje k zaplacení. Pokud je objednávka činěna kliknutím na tlačítko nebo podobnou funkci, musí být toto tlačítko či podobná funkce snadno čitelným způsobem označeny „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající a jednoznačnou formulací, která upozorní na skutečnost, že podáním objednávky vzniká povinnost zaplatit obchodníkovi. Nedodrží-li obchodník ustanovení tohoto pododstavce, není spotřebitel smlouvou nebo objednávkou vázán.“

Formulace § 1826a odst. 2 občanského zákoníku ve vládním návrhu je v současné době následující: „Podnikatel zajistí, aby spotřebitel vzal při objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, je smlouva neplatná, ledaže se jí spotřebitel dovolá.“

Zejména je možné upozornit na rozpor textů v oblasti důsledku nesplnění této povinnosti obchodníkem. Podle směrnice v případě neoznačení tlačítka není spotřebitel smlouvou vázán, zatímco obchodník zřejmě dále vázán je. Dle pojetí ve vládním návrhu by však smlouva byla od počátku neplatná, pokud se její platnosti nedovolá spotřebitel. To by samozřejmě mohlo způsobit obchodníkům řadu problémů, zejména u zboží, které podléhá rychlému zastarání. Spotřebitel by se mohl domáhat neplatnosti smlouvy i po více než dvou letech. Je otázkou, zdali se plánované znění ustanovení § 1826a odst. 2 občanského zákoníku v rámci legislativního procesu ještě nezmění.

Zajímavé pro praxi bude také přístup českých obchodníků k podobě samotného tlačítka, jež může mít vliv na usability internetových obchodů. Zřejmě není nutné zdůrazňovat, že nápis „objednávka zavazující k platbě“ nemusí na tlačítku vypadat zcela esteticky. Obchodníci se však mohou pokusit i o „jinou odpovídající jednoznačnou formulací“. Kreativita v této oblasti však se sebou může nést určité nebezpečí, že nikoliv každý musí formulaci zvolenou obchodníkem považovat za jednoznačnou. Rizikem pro obchodníka by pak byla velká řada smluv, na základě kterých spotřebitel nebude muset plnit své povinnosti.

 

Jiří Moravec, JD

Josef Aujezdský, advokát

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský

 

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 12/2020 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>