Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Účinnost novely zákona o ochraně spotřebitele

advokátka
23. 8. 2017
3 minuty čtení

Tématu návrhu novely zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony jsme se již věnovali v právních oběžnících květen 2015 a červen 2015. V rámci legislativního procesu vrátil Senát návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát byl následně přehlasován Poslaneckou sněmovnou. Po podpisu prezidenta byla novela zákona v rychlém sledu dne 28. 12. 2015 zveřejněna (vyhlášena) ve Sbírce zákonů pod číslem 378/2015 Sb. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (28. 12. 2015) s výjimkou ustanovení týkajících se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (včetně informační povinnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů).

Okamžitá účinnost novely dopadá zejména na rozšíření ochrany spotřebitele před nekalými obchodními praktikami. Jak jsme již uvedli v oběžníku pro červen 2015, novela nově vymezuje pojem obchodní praktika, kterou vymezuje jako „způsob chování prodávajícího spočívající v konání, opomenutí, prohlášení, obchodním sdělení včetně reklamy a uvedení na trh související s propagací, prodejem nebo dodáním výrobku nebo služby spotřebiteli.“ Navrhovaná právní úprava má přinést spotřebitelům na českém trhu vysokou míru ochrany před nekalými obchodními praktikami a s tím souvisí doplňující a zpřesňující úprava těchto praktik.

Ustanovení týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (včetně informační povinnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů) nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy od 01. 02. 2016. Prodávající jsou povinni upravit obchodní podmínky podle ustanovení §14 novely zákona (informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů) nejpozději do 3 měsíců od účinnosti zákona. S ohledem na skutečnost, že ustanovení o tříměsíčním odkladu informační povinnosti je vyjmenováno mezi ustanoveními, které nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy od 01. 02. 2016, se domníváme, že ze strany obchodního je nutné upravit obchodní podmínky nejpozději do 3 měsíců od 01. 02. 2016. Nicméně nelze vyloučit, že se mohou některé orgány veřejné moci držet doslovné dikce „nejpozději do 3 měsíců od účinnosti zákona“, tedy již od 28. 12. 2015. Z tohoto důvodu tedy preventivně doporučujeme upravit obchodní podmínky nejpozději do 3 měsíců od 28. 12. 2015.

Tématu mimosoudních řešení spotřebitelských sporů jsme se blíže věnovali v oběžníku pro květen 2015, v rámci kterého jsme mimo jiné informovali o tom, že orgánem pro tento způsob řešení sporů se stává Česká obchodní inspekce (nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu). Česká obchodní inspekce bude řešit spotřebitelské spory z kupní smlouvy nebo ze smluv o poskytování služeb, a to ve sporech, které nespadají do působnosti finančního arbitra, Českého telekomunikačního úřadu a Energetického regulačního úřadu. Působnost České obchodní inspekce by se tak měla zaměřit zejména na spory týkající se prodeje v obchodě, zhotovování věci, opravu a úpravu věci, kupní smlouvy a spory s ní související, spory ze smluv o dílo a spory ze zápůjček, kde jednou ze stran je spotřebitel.

Alžbeta Hudáková

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 12/2015 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>