Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

11. 4. 2014
2 minuty čtení

Pod číslem 300/2008 byl ve Sbírce zákonů publikován nový zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2009. Tento zákon přináší mimo jiné do našeho právního řádu nové právní instituty, jako jsou datové schránky, informační systém datových schránek (ISDS) či autorizovaná konverze dokumentů. Jedná se o významné prvky dalšího rozvoje e-governmentu v České republice, nástroje, prostřednictvím nichž dochází k elektronické komunikaci právnických osob i občanů s veřejnou správou. Zároveň tento zákon staví elektronické a papírové dokumenty do jedné roviny, což se jeví velmi důležitým krokem pro budoucnost.

Smyslem zákona č. 300/2008 Sb. je především rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy co nejširší veřejnosti. Datovou schránku lze chápat jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Jejím prostřednictvím bude možno posílat orgánům veřejné moci anebo od orgánů veřejné moci přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě. Tento způsob komunikace by měl posléze nahradit klasický způsob doručování v podobě listinné.

Úřední dokumenty doručované tímto způsobem jsou označeny časovým razítkem a elektronickou značkou odesílatele. Dokumenty směřující opačným směrem, musí být označeny zaručeným elektronickým podpisem.

Dokument, který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení oprávněné osoby. Obdobně jako u listovních zásilek zde platí fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů, ode dne, kdy byl dokument dodán, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Toto doručení má stejné účinky jako doručení do vlastních rukou. Toto ovšem neplatí bez výjimky, je možno požádat o prominutí zmeškání lhůty (do 15 dnů ode dne odpadnutí překážky) z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu.

Datová schránka je povinná pro právnické osoby zřízené zákonem, orgány veřejné moci a pro všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku mohou dobrovolně a bezplatně získat také ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Závěrem lze dodat, že se nejedná o schránku na způsob klasického e-mailu, jejím prostřednictvím je možno komunikovat pouze s úřadem, nikoli s jinou právnickou či fyzickou osobou, čemuž by měla odpovídat i míra jejího zabezpečení proti neoprávněnému vstupu.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>