Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Změna sazby daně z přidané hodnoty od 01.01.2012

advokát
11. 4. 2014
3 minuty čtení

Dne 22.11.2011 byl prezidentem České republiky podepsán vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“ a „Novela“). Hlavní ale nikoliv jedinou změnou, kterou Novela přinesla, je změna snížené sazby daně z přidané hodnoty z 10% na 14%, a to s účinností od 01.01.2012. Dále poté dojde s účinností od 01.01.2013 k sjednocení základní a snížené sazby daně z přidané hodnoty na 17,5 %. Tento oběžník se bude zabývat nejčastějšími problematickými situacemi, které změna sazby daně z přidané hodnoty přinese.

Nejprve je důležité určit, v jaký moment je plátce daně z přidané hodnoty povinen přiznat daň na výstupu. Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty je plátce povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. V přechodných ustanoveních k Novele čl. II. odst. 1 je stanoveno, že pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období předcházející dni nabytí účinnosti Novely, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon o dani z přidané hodnoty ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti Novely.

Níže nastíníme nejčastější situace, které nastanou se změnou sazby daně z přidané hodnoty od 01.01.2011. Jedná se především o situace, kdy dojde k úplatě během roku 2011 a ke zdanitelnému plnění nebo jiné skutečnosti dojde až během roku 2012. Tedy v případě, že v průběhu roku 2011 vznikne povinnost plátci přiznat daň ke dni přijetí úplaty, ale ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dojde až v průběhu roku 2012, se použije sazba daně z přidané hodnoty ve výši, která je stanovena pro rok 2011 (10% nebo 20%).

Složitější situace nastane v případě, kdy si smluvní strany mezi sebou sjednají zálohu, která bude zaplacena v roce 2011 a zbytek sjednané ceny bude uhrazen v roce 2012 a ke zdanitelnému plnění dojde až v průběhu roku 2012. V tomto případě odvede plátce daň z přijaté zálohy se sazbou daně ve výši stanovenou pro rok 2011 (10% nebo 20%) a ze zbytku sjednané ceny pak odvede daň se sazbou, která je stanovena pro rok 2012 (14% a 20%).

Na závěr se budeme věnovat situaci, kdy plátce daně dodá zboží odběrateli během roku 2011, ale odběratel mu část tohoto zboží vrátí z důvodu například odstoupení od smlouvy, a to v průběhu roku 2012. V takovémto případě se použije ustanovení § 42 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, kde je stanoveno, že u opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění. Plátce daně tedy za vrácené zboží vystaví dobropis, na kterém uvede částku základu daně za vrácené zboží a sazbu daně ve výši, která je stanovena pro rok 2011. Tento dobropis si pak plátce daně uplatní v daňovém přiznání v roce 2012.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024

>