Články
Obchodní právo
Sdílet

Co je to obchodní firma ?

Partner
11. 4. 2014
8 minuty čtení

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. To nám o obchodní firmě říká ustanovení § 8 odst. 1 obchodního zákoníku. V běžné řeči jsme si však zvykli užívat pojmu firma v naprosto odlišném, nesprávném významu, kdy firmu personifikujeme a používáme ji jako náhražku pojmu subjekt, podnikatel či obchodní společnost. Odstrašujícím příkladem v tomto směru může být nejznámější český portál Seznam, který v sekci „firmy“ uvádí nejen podnikatele fyzické a právnické osoby, ale i nepodnikající právnické osoby a organizační složky státu.

Pojmu firma je tak promiscue používáno v různých souvislostech, s nejasným významem a to nejen v běžné řeči, ale i v odborných publikacích a v právní praxi. Tento stav není jistě žádoucí, je zmatečný a navíc je i zbytečný, neboť český právní řád poskytuje dostatek pojmů s přesnými a odpovídajícími významy.

Obchodní firma

Jak již bylo výše uvedeno je obchodní firma název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Proto ekvivalentem jména fyzické osoby (Michal Kučera) je u podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku jeho obchodní firma (Horologium, spol. s r.o.). Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou.

Říkáme-li tedy, že Úklid v našich kancelářích neprovádíme sami, ale zajišťuje je pro nás úklidová firma Telescopium, s.r.o., dopouštíme se lingvisticky stejného nesmyslu, jako bychom říkali, že úklid zajišťuje jméno. Správně má věta znít Úklid v našich kancelářích neprovádíme sami, zajišťuje jej pro nás společnost Telescopium, s.r.o.. Věta Založil jsem si firmu je rovněž nesprávná, a navíc ani není zřejmé, zda její autor chtěl říci, že je zakladatelem obchodní společnosti či zda začal podnikat jako fyzická osoba. Často je také pojem firma používán ve významu obchodní společnost jako protiklad fyzické osoby; např. otázka Podnikáte jako fyzická osoba nebo máte firmu ? by správně měla znít Podnikáte jako fyzická osoba, nebo jste si pro účely podnikání založil obchodní společnost ? Po příkladech nesprávného užití pojmu ještě příklady užití správného. Otázka Jak se jmenuje společnost, v níž jste jednatelem ? by měla znít Jakou obchodní firmu má společnost, v níž jste jednatelem ? spojení Obchodní společnost s označením Tucana a.s. má být správně Obchodní společnost s firmou Tucana a.s.

Tradiční pojem obchodní firma, používaný v právu prvorepublikovém, se objevuje v obchodním zákoníku až po novele účinné od 1. ledna 2001 a nahrazuje (a zároveň i významově pozměňuje) do té doby užívaný pojem obchodního jména. Neexistence tohoto pojmu v pozitivním právu před rokem 2001 však nic nemění na skutečnosti, že jeho používání ve významu obchodní společnost, podnikatel apod. bylo nesprávné. V této souvislosti je třeba upozornit, že nejde pouze o akademický problém nesprávného užívání pojmu. V praxi se vyskytují případy, kdy je správním aktem uložena povinnost obchodnímu jménu, resp. firmě, což má za následek nulitu předmětného správního aktu pro absolutní omyl v osobě adresáta (akt je adresován něčemu, co není osobou v právním smyslu slova).

Firma je vždy vázána na zápis podnikatele (ať už fyzické či právnické osoby) do obchodního rejstříku. Podnikatel – fyzická osoba – nezapsaný v obchodním rejstříku je povinen činit právní úkony pod svým jménem a příjmením, podnikatel – právnická osoba – nezapsaný v obchodním rejstříku je povinen činit právní úkony pod svým názvem. U svého jména a příjmení nebo názvu může podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek nebo další označení (za předpokladu, že tento nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže). Zpět ale k obchodní firmě. Z hlediska obsahu můžeme firmy dělit na osobní, věcné, fantazijní a smíšené. Obchodní firma je tvořena kmenem (základem) firmy a firemním dodatkem, který základ doplňuje či upřesňuje. Dodatky mohou být povinné či dobrovolné. Osobní firma u fyzické osoby je tvořena jménem a příjmením (Michal Kučera), u právnických osob je odvozena od jmen a příjmení společníků, či zakladatelů (Kučera, Vitásek, s.r.o.), věcná firma je odvozena z předmětu podnikání (NOVÝ KAMENOLOM, akc. spol.). Fantazijní firma má abstraktní povahu (Equuleu, kom. spol.).

Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení (František Hlinovský). Musí být použito celé jméno a příjmení, (nelze tedy použít např. pouze příjmení, či první písmeno jména a příjmení), a to jméno a příjmení skutečné, nezdrobnělé, současné. Jméno a příjmení tvoří základ firmy, firma může dále obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání. Zákon připouští jak dodatky osobní (František Hlinovský - syn) a věcné (František Hlinovský – Klempířství), tak i fantazijní (František Hlinovský – Ophiuchus). Pravidlem by však měly být pouze dodatky osobní a věcné. Nelze ani vyloučit uvedení více dodatků najednou (František Hlinovský, syn – Klempířství). Jak již bylo uvedeno, obchodní firmu může používat pouze ta fyzická osoba, která byla zapsána do obchodního rejstříku.

Firmou obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku je její název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Povinnou součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu; podrobnosti o takovémto dodatku jsou stanoveny v rámci úpravy příslušného druhu obchodní společnosti v obchodním zákoníku (v.o.s., veř. obch. spol., k.s., spol. s r.o., s.r.o., a.s., atd.), popř. ve zvláštním zákoně (s.p.).

Obchodní firma musí být výlučná, tedy nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě (nesmí vzbuzovat klamnou představu o podnikateli či předmětu podnikání - např. Policie ČR, s.r.o.). K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu. (Circinus s.r.o a Circinus a.s. jsou tedy firmy zaměnitelné). U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa podnikání (Michal Kučera, Příbram). Má-li fyzická osoba stejné jméno s jiným podnikatelem působícím v témže místě, je povinna doplnit ve firmě údaj o jménu dostatečně odlišujícím dodatkem (Michal Kučera - Čalouník). Pokud by nedostačovalo k rozlišení doplnění jednoho dodatku, je povinností podnikatele doplnit další dodatek (Michal Kučera starší – Čalouník).

Podniká-li více osob pod společným jménem bez založení právnické osoby, např. na základě smlouvy o sdružení dle občanského zákoníku, není toto společné jméno firmou. Podnikatel může mít jenom jednu firmu – tzv. zásada jednotnosti firmy. Obchodních společností si může fyzická osoba založit, při splnění zákonných podmínek, samozřejmě více. Každá z těchto společností (podnikatelů) však může mít pouze jednu firmu, pod kterou činí právní úkony.

Od obchodní firmy je třeba odlišovat různá označení provozoven či podniků (zatímco jméno hotelů Caeleum Praha a Caeleum Brno jsou jen označením provozovny, název jejich provozovatele Caeleum ČR, spol. s r.o. je obchodní firmou).

Ochrana obchodní firmy

Pokud byl někdo dotčen na svých právech neoprávněným užíváním firmy, může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového protiprávního jednání zdržel a aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat vydání bezdůvodného obohacení (vzniklo-li při neoprávněném užívání firmy), náhradu vzniklé škody a přiměřené zadostiučinění, tedy náhradu nemajetkové újmy. To může být poskytnuto v penězích, možné jsou i jiné formy. Soud také může tomu, kdo byl dotčen neoprávněným používáním firmy, přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, tj. toho kdo firmu neoprávněně užíval. Soud dle okolností může též určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění rozsudku. Z hlediska významu dobré pověsti podnikatele může se tento způsob ochrany jevit jako účinný.

Neoprávněné užívání obchodní firmy je třeba chápat v širokém smyslu. Budou sem spadat případy, kdy si rušitel přisvojí cizí firmu a užívá ji při svém podnikání, ale i případy, kdy si sám zvolí a nechá pro sebe zapsat firmu zaměnitelnou s firmou již užívanou jiným podnikatelem. Ochrana firmy bude jistě aplikovatelná i v případě, kdy někdo užívá svou obchodní firmu ve zkreslené podobě, nepřesně, jestliže tím vyvolá zaměnitelnost s jinou obchodní firmou.

Stručné vysvětlení dalších pojmů

V závěru považujeme za důležité stručně nastínit i význam pojmů, které jsme používali v souvislosti s vysvětlením pojmu firma.

Subjekt

Subjekty práva jsou osoby v právním smyslu. Osoby v právním smyslu mají právní subjektivitu, tj způsobilost mít práva a povinnosti. Subjekty, dle českého práva, jsou fyzické osoby a právnické osoby. Právnickými osobami jsou obchodní společnosti, družstva, občanská sdružení, politické strany, církve, samosprávné komory, nadace, státní fondy, obce, kraje, zdravotní pojišťovny, atd.

Podnikatel

Podnikatel je ten, kdo provádí soustavnou činnost, samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, pokud zároveň jde a) o osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo b) osobu, která podniká na základě živnostenského, či c) jiného oprávnění, či d) fyzickou osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do zvláštní evidence.

Podnikatelem je tedy každá fyzická i právnická osoba, která oprávněně podniká nebo se zapisuje do obchodního rejstříku (v tomto případě je paradoxně podnikatelem i subjekt, který nepodniká).

Obchodní společnost

Obchodní společnost je právnickou osobou založenou zpravidla za účelem podnikání, vždy se zapisuje do obchodního rejstříku a je tedy vždy podnikatelem. Obchodní společnost jako právnická osoba je subjektem práv, nikoli objektem. V rozporu s běžně užívanými jazykem tak nelze s obchodní společností nakládat, vlastnit ji, prodávat ji či jinak převádět. Chybná tvrzení Prodal jsem svoji obchodní společnost s ručením omezeným či Spoluvlastním nyní dvě společnosti mají správně znít Prodal jsem své obchodní podíly ve společnosti s ručením omezeným resp. Jsem nyní společníkem ve dvou společnostech.

Podnik

Podnikem zákon rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit; podnik je věc hromadná. Podnik je věcí, je majetkem podnikatele. Podnik není subjekt. Nesprávné jsou tedy tvrzení.Uzavřel jsem smlouvu s podnikem BOOTES (správně Uzavřel jsem smlouvu se společností / s podnikatelem BOOTES, a.s.), Majetek ve vlastnictví podniku bude prodán (správně Majetek ve vlastnictví společnosti / podnikatele bude prodán).

Vstupte

K dalšímu čtení

Obchodní právo

Přizpůsobení se nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích

15. 10. 2015

>
Obchodní právo

Obchodní korporace ve světle aktuální judikatury

21. 8. 2015

>