Články
Obchodní právo
Sdílet

Přizpůsobení se nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích

advokát
15. 10. 2015
3 minuty čtení

V tomto čísle oběžníku se budeme zabývat tématikou praktického dopadu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) na život obchodních společností bezprostředně po nabytí jeho účinnosti. Zákon o obchodních korporacích byl přijat v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice, přičemž obsahuje z velké části právní regulaci obchodních společností a družstev dříve obsaženou v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).

Pokud Poslanecká sněmovna nebo Senát ještě kvapně neodloží účinnost zákona o obchodních korporacích, tak tento zákon nabude účinnosti dne 01.01.2014. V přechodných ustanoveních zákona o obchodních korporacích je upraveno, jakým způsobem se budou nová ustanovení zákona o obchodních korporacích aplikovat na již existující obchodní společnosti. Dále se budeme zabývat jednotlivými vybranými změnami.

Předně všechna ujednání společenských smluv, stanov, zakladatelských listin (dále jen „zakladatelské dokumenty“), která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zruší dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích (tedy 01.01.2014). Takových ustanovení však bude dle našeho názoru minimum. Nicméně v takovém případě budou mít obchodní společnosti povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích zakladatelské dokumenty úpravě zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku. Neupraví-li obchodní společnost zakladatelské dokumenty v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

Z praktického hlediska je důležitější, že ustanovení zakladatelských dokumentů, které nebudou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona, zůstanou po 01.01.2014 součástí zakladatelských dokumentů i nadále. Přičemž za součást zakladatelských dokumentů se budou považovat i ustanovení obchodního zákoníku, která upravují práva a povinnosti společníků a nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Zákon o obchodních korporacích umožňuje stávajícím obchodním společnostem takzvaný generální opt-in. Obchodní společnosti mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích (tedy do 01.01.2016) podřídit svoje zakladatelské dokumenty zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost se zapíše do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že jde o změnu zakladatelských dokumentů, bude toto rozhodnutí muset být učiněno formou notářského zápisu. Společnosti, které využijí generálního opt-inu se budou tedy řídit ustanoveními zákona o obchodních korporacích a ustanoveními svých zakladatelských dokumentů. Společnosti, které generálního opt-inu nevyužijí, se budou řídit donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, ustanoveními zakladatelských dokumentů a také ustanoveními obchodního zákoníku, pokud upravují práva a povinnosti společníků. Dispozitivní ustanovení zákona o obchodních korporacích se v tomto případě použijí, pouze pokud výše uvedená ustanovení nepůjdou v konkrétním případě použít. Společnosti, které generálního opt-inu nevyužijí, tak s sebou mohou „táhnout“ historickou úpravu obchodního zákoníku hluboko do budoucnosti. Obchodní společnosti by tak měly tuto otázku důkladně zvážit.

V současné době zůstává otázkou, zda stávající společnosti, které nevyužijí generálního opt-inu, budou mít možnost využívat některé výhody zákona o obchodních korporacích (např. kmenové listy, volnější pojetí obchodního podílu, základního kapitálu a vkladu).

Mgr. Ondrej Bahník

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský
www.e-Advokacie.cz – on-line právní poradenství

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 9/2013 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Obchodní právo

Obchodní korporace ve světle aktuální judikatury

21. 8. 2015

>
Obchodní právo

Jednání podnikatele po rekodifikaci soukromého práva

13. 5. 2015

>