Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Dohoda o vině a trestu

11. 4. 2014
4 minuty čtení

Základní podmínky dohody o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu je dohodou mezi státním zástupcem a obviněným v přípravném řízení, kterou je možné uzavřít pouze u trestných činů, které nejsou zvlášť závažnými trestnými činy, tedy u přečinů a zločinů, u nichž horní hranice odnětí svobody nedosahuje 10 let. Dohodu nelze uzavřít dále v případech, kdy je obviněný stíhán jako uprchlý. Základní podmínkou zahájení jednání o dohodě o vině a trestu je skutečnost, že výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný. Pokud je tato základní podmínka splněna, může státní zástupce zahájit, na návrh obviněného či i bez jeho návrhu, jednání s obviněným o obsahu této dohody. Aby dohoda mohla být uzavřena, musí být splněny ještě dvě další základní podmínky, a to výslovné prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a neexistence důvodných pochybností o pravdivosti tohoto prohlášení. V případě, kdy by k uzavření či ke schválení dohody nedošlo, nelze toto prohlášení obviněného považovat za doznání ke spáchání trestného činu a nelze jej použít jako důkaz v dalším řízení.

Postavení poškozeného

V rámci ochrany práv poškozeného novela výslovně ukládá státnímu zástupci povinnost dbát práv poškozeného. Poškozený je oprávněn být přítomný jednání státního zástupce a obviněného o dohodě, pokud výslovně neprohlásil, že se vzdává procesních práv, nicméně přítomen být nemusí a nemusí se tudíž znovu setkat s obviněným. Poškozený je oprávněn uplatnit nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích, jež mu byla trestným činem způsobena, nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Je-li poškozený sjednávání dohody o vině a trestu přítomen, vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen, svůj nárok, může se státní zástupce za poškozeného dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše uplatněného nároku. Pokud nedojde k dohodě o nároku poškozeného, pak toto není překážkou pro uzavření a schválení dohody o vině a trestu, neboť o něm může rozhodnout soud při schvalování dohody na základě důkazů, které vyplývají ze spisu, či může také rozhodnout, že se poškozený se svým nárokem odkazuje na občanskoprávní řízení.

Postup po uzavření dohody o vině a trestu

Dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, pak státní zástupce doručí její opis obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který uplatnil řádně a včas své nároky. Následně podá státní zástupce příslušnému soudu návrh na schválení uzavřené dohody o vině a trestu, přičemž pokud v rámci dohody nedošlo k dohodě o náhradě nároků uplatněných poškozeným, pak na tuto skutečnost soud upozorní. Soud neprování dokazování, ale pouze posoudí, zda schválená dohoda o vině a trestu byla uzavřena v souladu se zákonem, nesmí přitom zasahovat do jejího obsahu. Soud může návrh pro závažné procesní vady odmítnout, pak se případ vrací do přípravného řízení. Dospěje-li soud k závěru že uzavřená dohoda o vině a trestu je obsahově správná a přiměřená z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého trestu, případně ochranného opatření, a správná i z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody, a nezjistí-li závažnému porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu, pak tuto dohodu schválí rozsudkem, ve kterém uvede výrok o vině a trestu, případně ochranném opatření a náhradě škody. Odvolání proti rozsudku Proti rozsudku je možné podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, může poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydáním bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla soudem schválena v podobě, s níž souhlasil. Pravomocný rozsudek o schválení dohody má stejné účinky jako každý jiný odsuzující rozsudek vydaný v hlavním líčení.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Návody k použití

28. 3. 2024

>