Články
Pracovní právo
Sdílet

Některé opomíjené povinnosti zaměstnavatelů

20. 9. 2019
3 minuty čtení

Pracovní právo a právní vztahy se zaměstnanci patří mezi základní oblasti, se kterými se podnikatelé setkávají při své podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že se nejedná přímo o jejich hlavní výdělečnou činnost, bývá tato oblast někdy podnikateli opomíjena.

Pracovní smlouva

Je obecně známo, že vznik pracovního poměru je zakládán pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pro pracovní smlouvu je předepsána písemná forma. Ačkoliv její nedodržení nemá za následek, že by pracovní poměr nevznikl, jedná se o přestupek zaměstnavatele. Pracovní poměr může tedy vzniknout na základě faktické činnosti spočívající ve výkonu závislé práce zaměstnance u zaměstnavatele. Pracovní smlouva musí obsahovat tři základní náležitosti, a to druh konané práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Z praktického hlediska je však vhodné věnovat pracovním smlouvám více pozornosti, a je-li to možné, ošetřit zejména vztahy na míru dané pracovní pozice. Pokud ovšem pracovní smlouva obsahuje výše uvedené tři náležitosti, a je uzavřena v písemné formě, splní zaměstnavatel základní zákonné požadavky.

Informační povinnost o obsahu pracovního poměru

Zákoník práce stanoví další povinnosti zaměstnavatele, které souvisí se vznikem pracovního poměru. Zaměstnavatel konkrétně musí informovat zaměstnance o tzv. obsahu pracovního poměru. Je povinen tak učinit písemně, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru (případně vždy při změně). Jedná se zejména o následující povinnosti:

a) uvést jméno a příjmení zaměstnance a dále název a sídlo zaměstnavatele, je-li zaměstnavatel právnickou osobou, nebo jméno, příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li zaměstnavatel fyzickou osobou;

b) sdělit bližší označení druhu a místa výkonu práce;

c) sdělit údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené;

d) sdělit údaj o výpovědních dobách;

e) sdělit údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení;

f) sdělit údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu;

g) sdělit údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv;

h) seznámit zaměstnance s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat a dalšími vnitřními předpisy u zaměstnavatele.

Nejčastěji zaměstnavatelé opomíjí splnit povinnosti uvedené pod písmeny b) bližší označení druhu práce, c) pravidla a výměra dovolené, d) informace o výpovědní době, e) rozvržení týdenní pracovní doby a h) seznámení s vnitřními předpisy a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V případě, že zaměstnavatel neinformuje zaměstnance o všech skutečnostech obsahu pracovního poměru v zákonem předvídané lhůtě, dopustí se přestupku, za který je možné uložit pokutu až do výše 2.000.000,- Kč. Zaměstnavatel musí při kontrole prokázat, že zaměstnance o obsahu pracovního poměru informoval. Z tohoto důvodu doporučujeme nechat si dokument s potřebnými informacemi zaměstnancem podepsat a uchovávat jej společně s pracovní smlouvou.

Mgr. Lukáš Barnet, advokát

Vstupte

K dalšímu čtení

Pracovní právo

Velká novela zákoníku práce

29. 10. 2020

>
Pracovní právo

Povinnost mít na pracovišti pracovní smlouvu

11. 4. 2014

>