Články
Obchodní právo
Sdílet

Novela obchodního zákoníku a přestupkového zákona

11. 4. 2014
2 minuty čtení

Pod č. 344/2007 byla ve Sbírce zákonů publikována novela, kterou se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novelizace nabývá účinnosti 1. března 2008 a přinášení některé zajímavé změny související s podnikáním na internetu. Provedené změny se však nevztahují pouze na on-line obchodníky, nýbrž na všechny podnikatele.

Z pohledu podnikání v prostředí internetu byla zajímavá změna provedena v ustanovení § 13a odst. 1 obchodního zákoníku upravující obchodní listiny. Zmiňované ustanovení nově zní (tučně jsou zvýrazněny novelizace): „Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové stránky”) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.“ Zákonodárce tedy vytváří poměrně zajímavou legislativní zkratku „internetové stránky“ a výslovně zakazuje anonymní prezentaci podnikatelů v prostředí internetu. Porušení povinností uvedených v ustanovení § 13a odst. 1 je přestupkem.

Pro informaci také uvádíme, že v rámci předmětné novelizace obchodního zákoníku byly dále provedeny změny v právní úpravě obchodního rejstříku, v oblasti podnikání zahraničních fyzických osob v České republice, v ustanoveních o tzv. finančním zajištění a k drobné novelizaci došlo také v právní úpravě akciové společnosti.

V souvislosti s novelizací obchodního zákoníku byl změněn i přestupkový zákon, konkrétně jeho ustanovení § 24 odst. 1 písm. c). Nově je tak přestupkem, za který je možné uložit správní sankci, také porušení povinnosti „podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu do sbírky listin“ a porušení povinnosti „používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název“. Za porušení těchto povinností lze uložit pokutu do výše 50 000,- Kč a zákaz činnosti do 1 roku.

Počet legislativních změn příliš neklesá, takže příště se budeme věnovat chystané zásadní novele zákona na ochranu spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dalších souvisejících předpisů, která se v současnosti nachází v zákonodárném procesu.

Vstupte

K dalšímu čtení

Obchodní právo

Přizpůsobení se nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích

15. 10. 2015

>
Obchodní právo

Obchodní korporace ve světle aktuální judikatury

21. 8. 2015

>