Články
Rodinné právo
Sdílet

Právní úprava registrovaného partnerství

11. 4. 2014
4 minuty čtení

Dne 15.3.2006 přehlasovala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prezidentovo veto, a tak schválila návrh zákona o registrovaném partnerství. Stalo se tak téměř osm let od chvíle, kdy byl PSP ČR předložen první ucelený poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Dne 3. dubna 2006 byl tento návrh zákona publikován ve Sbírce zákonů pod č. 115/2006 pod názvem zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Dle zákona o registrovaném partnerství vzniká registrované partnerství osob stejného pohlaví vstupujících do partnerství jejich osobním, souhlasným prohlášením před příslušným matričním úřadem. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky, dále oba partneři musí mít způsobilost k právním úkonům, dosáhnout osmnácti let věku a nesmí se jednat o osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozence. Nesmí se jednat o osobu, která již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Práva a povinnosti partnerů jsou zákonem upraveny tak, že partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva, nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud. Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro závazky vzniklé v době trvání partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo.

Analogicky institutu manželství je i u registrovaného partnerství upravena vzájemná vyživovací povinnost partnerů, a to i po zrušení partnerského soužití.

Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera. Avšak trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.

Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého a zrušením partnerství rozhodnutím soudu. Opět obdobně jako u manželství soud zruší partnerství buď na návrh jednoho z partnerů, prokáže-li žalobce, že partnerský vztah již fakticky netrvá nebo v případě, že se druhý z partnerů k návrhu na zrušení partnerství připojí, soud nezkoumá, zda partnerský vztah již fakticky netrvá, a rozhodne o zrušení partnerství.Partnerství se zapisuje na místo rodinného stavu v občanském průkazu partnera a v jiných veřejných listinách.

Dále zákon upravuje změnu některých souvisejících ustanovení, konkrétně 18 jiných právních norem. Jedná se zejména o občanský zákoník, trestní zákon, trestní řád, zákon o rodině, občanský soudní řád, zákoník práce, přestupkový zákon, živnostenský zákon, zákon o státní sociální podpoře, zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech atd.

Příkladem můžeme uvést nejpodstatnější změny v právech a povinnostech registrovaných partnerů (dále jen „partner“).

1/ Změny občanského zákoníku

Nově je partner zařazen do první dědické skupiny v případě dědění ze zákona, dále je osobou blízkou podle občanského zákoníku, má právo na ochranu osobnosti partnera po jeho smrti a přechází na něj nájem bytu po smrti jeho partnera.

2/ Změna trestního zákona a trestního řádu

Partner je osobou blízkou podle trestního zákona, má právo napadnout rozsudek ve prospěch svého partnera jako obžalovaného podle trestního řádu, má možnost zvolit partnerovi obhájce, právo odepřít výpověď podle trestního řádu a nově lze trestní stíhání zahájit pouze se souhlasem partnera, pokud tento vystupuje jako poškozený.

3/ Změna zákona o rodině

Partneři mohou uzavřít občanský svazek, mohou svého partnera zastupovat v běžných záležitostech, partneři mají vůči sobě vyživovací povinnost, a to i po zrušení svazku. Pro partnery platí zákaz uzavření dvojího svazku, partnerství nemá vliv na vyloučení svěření dítěte do pěstounské péče a do výchovy partnera.

4/ Změny ostatních zákonů

Nově je upravena možnost partnera stát se odpovědným zástupcem partnera či možnost pokračovat v živnosti partnera po jeho úmrtí podle živnostenského zákona. K dalším četným změnám došlo v úpravách týkajících se vztahů sociálního zabezpečení, např. u posuzování osob pro přiznání dávek státní sociální podpory, nemocenského pojištění, důchodového pojištění atd.

Zákon o registrovaném partnerství nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy dnem 1. července 2006.

JUDr. Taťána Novotná

Vstupte

K dalšímu čtení

Rodinné právo

Postup při uzavírání církevního sňatku

11. 4. 2014

>
Rodinné právo

Smlouvy související se společným jměním manželů

11. 4. 2014

>